Damian Kuźniewski

Director of the Center for Knowledge and Technology Transfer at the Gdańsk University of Technology

🇵🇱
Damian Kuźniewski - dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. Od 2009r. odpowiada za komercjalizację i zarządzanie wynikami prac intelektualnych opracowanymi w Politechnice Gdańskiej. W 2015 roku w ramach „Top 500 Innovators” ukończył staż w Cambridge University W latach 2013-2020 jako Vice prezes EXCENTO sp. z o.o. współuczestniczył w utworzeniu 8-miu spółek spin-off, pełnił również funkcję przewodniczącego komitetu inwestycyjnego akceleratora biznesowego „e-Pionier”. Jest współzałożycielem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii. W 2020 został powołany do zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki ds. ewaluacji transferu wiedzy i technologii. Pełni również funkcję członka Rady Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

🇺🇸
Damian Kuźniewski - director of the Center for Knowledge and Technology Transfer at the Gdańsk University of Technology. Since 2009 is responsible for commercialization and management of the results of intellectual work developed at the Gdańsk University of Technology. In 2015, he completed an internship at Cambridge University as part of the Top 500 Innovators Program. In the years 2013-2020 as the Vice President of EXCENTO sp. z o.o. he support establishing eight spin-off companies, he was also the chairman of the investment committee of the business accelerator "e-Pionier". He is a co-founder of the Polish Association of Centers for Technology Transfer. In 2020, he was appointed to the advisory team of the Minister of Education and Science for the evaluation of knowledge and technology transfer. He is also a member of University Council of the State University of Applied Science in Elbląg.

11:15 - 12:15

Dzień 1

Wpływ działalności naukowej na zrównoważone społeczeństwo i gospodarkę

Działalność naukowa jest podstawą wszystkich technologii i wprowadzanych innowacji. Jak jednak rozwijać obecną gospodarkę w sposób zrównoważony? Na to pytanie odpowiedzi należy szukać w tym samym miejscu. Porozmawiamy o tym, jak prowadzone przez naukowców badania pomagają nam w zmniejszeniu naszego wpływu na środowisko oraz jak naukowcy mogą brać aktywny udział w kształtowaniu rozwoju społeczeństwa w sposób zrównoważony.

 

Sesja w języku polskim.

11:15 - 12:15

Day 1

The impact of scientific activity on a sustainable society and economy

Scientific activity is the basis of all technologies and introduced innovations. But how to develop the current economy in a sustainable way? The answer to this question should be found in the same place. We will talk about how research conducted by scientists helps us to reduce our impact on the environment and how scientists can actively participate in shaping the development of society in a sustainable way.

 

Session in Polish language.