Ewa Borowska

CEO Extremo Technologies

🇵🇱
Moje kierunki badawcze obejmują astrobiologię, geomikrobiologię i oceanografię. Badam obszary wulkaniczne, jaskinie lawowe i żyjące tam ekstremofile, tworzenie biofilmu oraz nieinwazyjne badania w celu identyfikacji abiotycznych źródeł związków organicznych przez mikroorganizmy osadzające się w skałach. Zajmuję się wczesną fotosyntezą, adaptacjami mikroorganizmów do różnych czynników, interakcjami między organizmami w ekstremalnych środowiskach oraz wtórnymi metabolitami ekstremofili. Ponadto projektuję eksperymenty związane z misjami na planety Mars i Wenus. Moją pasją jest także popularyzacja nauki i kształcenie ludzi poprzez interdyscyplinarne podejście.

🇺🇸
PhD Candidate at University of Warsaw, CEO and Founder at Extremo Technologies. My research lines include astrobiology, geomicrobiology, and oceanography. I investigate volcanic areas, lava caves and the extremophiles thriving there, biofilm formation, and non-invasive study for identifying abiotic sources of organic compounds by microorganisms settling rocks. I am focused on early photosynthesis, adaptations of microorganisms to various factors, interactions between organisms in extreme environments, and secondary metabolites of extremophiles. In addition, I design terrestrial experiments as an analog to conducting investigative missions on the planets Mars and Venus. My passion is also popularizing science and educating people by interdisciplinary approach

14:00 - 14:30

Dzień 1

Technologie biologiczne - jak natura może pomóc rozwiązać palące problemy na Ziemi?

Niekorzystny wpływ człowieka na inne organizmy żywe jest zauważalny. Natura stworzyła jednak wyjątkowe mechanizmy. O tym, jak technologie biologiczne, czyli oparte na żywych organizmach, mogą zmienić oblicze recyklingu, medycyny czy eksploracji kosmosu, opowie zaproszona ekspertka.

 

Sesja w języku polskim.

10:30-11:15

Dzień 2

Technologie kosmiczne dla zrównoważonego rozwoju

Eksploracja kosmosu wydaje się mieć niewiele wspólnego z problemami, z jakimi borykamy się na Ziemi. Nic bardziej mylnego. Zaproszeni goście opowiedzą o tym, jak technologie kosmicznego pomagają nam dbać o naszą własną planetę i jak korzystamy z tych rozwiązań każdego dnia.

 

Sesja w języku polskim.

10:30-11:15

Day 2

Space technologies for sustainable development

Space exploration seems to have little to do with the problems we face on Earth. But it is not true. The invited guests will talk about how space technologies help us take care of our own planet and how we use these solutions every day.

 

Session in Polish language.

14:00 - 14:30

Day 1

Biological technologies - how can nature help solve pressing problems on Earth?

The unfavorable influence of humans on other living organisms is noticeable. However, nature has created unique mechanisms. The invited expert will talk about how biological technologies, i.e. technologies based on living organisms, can change the face of recycling, medicine or space exploration.

 

Session in Polish language.