Ewa Mazur

Polish Ministry of Climate and Environment, Head of Hydrogen Economy and Innovation Unit

🇵🇱
Ewa Mazur jest naczelniczką Wydziału Gospodarki Wodorowej i Innowacji w Departamencie Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Odpowiada za tworzenie prawa i polityki publicznej w zakresie gospodarki wodorowej, prowadzi i koordynuje prace nad Polską Strategią Wodorową. Wcześniej specjalizowała się w prawnomiędzynarodowych aspektach funkcjonowania rynku gazu ziemnego w Polsce i Unii Europejskiej, odpowiadając za negocjowanie i implementowanie unijnego prawa gazowego oraz zapewniając wkład ekspercki w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Ewa Mazur jest magistrem prawa po Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytecie Paris Nanterre oraz Master of Arts w zakresie Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich w College of Europe.

🇺🇸
Ewa Mazur is a head of Hydrogen Economy and Innovation Unit at the Polish Ministry of Climate and Environment. Her responsibilities focus notably on designing the strategy, policy and regulatory framework for the Polish hydrogen market. Previously, as an expert in European law and energy policy she specialised in the gas market regulation, negotiated and implemented European gas law and provided expert input for the Polish proxy before the CJEU in that area. Ewa Mazur graduated in law from the Polish and French universities and holds an MA in European Interdisciplinary Studies from the College of Europe.

9:00-9:45

Dzień 2

Technologie wodorowe – torowanie drogi do gospodarek neutralnych dla klimatu

Technologie wodorowe pokazywane są jako niezbędne rozwiązanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Deloitte zwraca uwagę na to, że działania związane z opracowaniem i wdrażaniem rozwiązań pozwalających na wytwarzanie, magazynowanie, transport i wykorzystanie wodoru stanowią jeden z filarów Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal) i są jednym z priorytetów w programach finansowanych ze środków UE i krajowych. Dlatego ten panel poświęcony będzie właśnie temu zagadnieniu.

 

Sesja w języku angielskim.

9:00-9:45

Day 2

Hydrogen technologies – paving a path towards climate neutral economies

Hydrogen technologies are shown as an essential solution to achieving climate neutrality. Deloitte points out that activities related to the development and implementation of solutions for the production, storage, transport and use of hydrogen are one of the pillars of the European Green Deal and are one of the priorities in EU and national programs. Therefore, this panel will be devoted to this issue.

 

Session in English language.