Jakub Kupecki

Institute of Power Engineering, Head of the Center for Hydrogen Technologies (CTH2)

🇵🇱
Kierownik i wykonawca prac w ponad 40 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 200 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 6 patentów i zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanych wynalazków. Stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. W dniu 31.12.2020 powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na koordynatora grupy roboczej ds. rozwoju krajowego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, działającej na rzecz realizacji postanowień Polskiej Strategii Wodorowej (PSW). Od 2018 roku profesor wizytujący w National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA.

🇺🇸
Project manager, task leader and contractor in more than 40 projects related to hydrogen technologies. Was involved in construction of five demo systems with fuel cells and electrolyzers. Author and co-author of numerous technical reports, more than 200 publications and conference presentations, 6 patents/patent applications including commercialized inventions. Received the Senior Award from Fulbright Commission and Bekker scholarship from NAWA. On December 31st 2020 appointed leader of group responsible for creating hydrogen value chain in Poland as a part of Sectorial Hydrogen Deal. Since 2018 Visiting Professor in National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine in US.

9:00-9:45

Dzień 2

Technologie wodorowe – torowanie drogi do gospodarek neutralnych dla klimatu

Technologie wodorowe pokazywane są jako niezbędne rozwiązanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Deloitte zwraca uwagę na to, że działania związane z opracowaniem i wdrażaniem rozwiązań pozwalających na wytwarzanie, magazynowanie, transport i wykorzystanie wodoru stanowią jeden z filarów Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal) i są jednym z priorytetów w programach finansowanych ze środków UE i krajowych. Dlatego ten panel poświęcony będzie właśnie temu zagadnieniu.

 

Sesja w języku angielskim.

9:00-9:45

Day 2

Hydrogen technologies – paving a path towards climate neutral economies

Hydrogen technologies are shown as an essential solution to achieving climate neutrality. Deloitte points out that activities related to the development and implementation of solutions for the production, storage, transport and use of hydrogen are one of the pillars of the European Green Deal and are one of the priorities in EU and national programs. Therefore, this panel will be devoted to this issue.

 

Session in English language.