Justyna Cięgotura

IPR and innovation management professional

🇵🇱
Ekspert z 20 letnim doświadczeniem na międzynarodowej arenie. W latach 2001-2009 analityk biznesowy i koordynator komercjalizacji w Uniwersytecie Stanu Illinois w Chicago. W 2011 związała się z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, gdzie jako kierownik Działu Transferu Technologii wspierała klientów akademickich i biznesowych w praktycznym wdrażaniu innowacji, inkubacji biznesu opartego na wiedzy i internacjonalizacji firm. W latach 2017-2021 Zastępca Dyrektora PPNT; od 2021 Członek Rady Fundacji Alliance for Innovation wspierającej budowanie relacji między USA a Polską w sferze kultury, nauki i biznesu. Charakteryzuje się silną motywacją i umiejętnościami w sferze innowacji, odwagą w podejmowaniu decyzji i pracy z profesjonalistami dla osiągania zamierzonych celów i rozwiązywania problemów. Magister Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz MBA Uniwersytetu Illinois w Chicago. Jest ekspertem Komisji Europejskiej ds własności intelektualnej, ekspertem sieci EBN oraz NCBiR.

🇺🇸
Dynamic Executive with a total of 20 years of experience helping organizations reach their full potential. Between 2001 and 2009 Business and Intellectual Property Analyst at the University of Illinois at Chicago; Since 2011 she has been with the Poznan Science and Technology Park supporting business clients and academic institutions with practical knowledge and international aspects of business incubation and development. Between 2017 and 2021 Deputy Director of PPNT; since the 2021 Advisory Council Board Member in the Alliance for Innovation, a non-profit NGO established to strengthen cultural, scientific and business bonds between Poland and the USA. Highly motivated and skilled in the area of innovation. Adept in making key decisions and working with other professionals to achieve goals and solve problems. Graduate from the University of Economics, Poznan (MA), and Master of Business Administration program at the University of Illinois at Chicago (MBA). The European Commission expert for IP affairs, the European Business Network expert, and the evaluating expert for the National Center of Research and Development in Poland.

11:15 - 12:15

Dzień 1

Wpływ działalności naukowej na zrównoważone społeczeństwo i gospodarkę

Działalność naukowa jest podstawą wszystkich technologii i wprowadzanych innowacji. Jak jednak rozwijać obecną gospodarkę w sposób zrównoważony? Na to pytanie odpowiedzi należy szukać w tym samym miejscu. Porozmawiamy o tym, jak prowadzone przez naukowców badania pomagają nam w zmniejszeniu naszego wpływu na środowisko oraz jak naukowcy mogą brać aktywny udział w kształtowaniu rozwoju społeczeństwa w sposób zrównoważony.

 

Sesja w języku polskim.

11:15 - 12:15

Day 1

The impact of scientific activity on a sustainable society and economy

Scientific activity is the basis of all technologies and introduced innovations. But how to develop the current economy in a sustainable way? The answer to this question should be found in the same place. We will talk about how research conducted by scientists helps us to reduce our impact on the environment and how scientists can actively participate in shaping the development of society in a sustainable way.

 

Session in Polish language.