Justyna Pelc

Co-founder at Innspace

🇵🇱

Inżynier, liderka grupy Innspace, zajmującej się kosmicznymi projektami. Wraz z zespołem zdobyła wiele międzynarodowych nagród, m.in. ESA Grand Prix w Student Aerospace Challenge, tytuł Gold Winner i Winner w konkursie Future Mars Life czy 5. miejsce w konkursie Mars Colony Prize. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, członek Advisory Board Mars Society South Asia.

🇺🇸 

 

11:15 - 12:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1 - 2020

Jak zorganizować wydarzenie online?

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja zmusza nas do poszukiwania nowych możliwości promocji naszych przedsięwzięć, nawiązywania kontaktów i zdobywania wiedzy. Eventy online idealnie wpisują się w ten trend. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie dają, można przypuszczać, że na stałe wpiszą się w naszą rzeczywistość. Jak zatem odnaleźć się w rzeczywistości eventów online czy hybrydowych? Jak przenieść swoje inicjatywy do świata wirtualnego? Jak wykorzystać nowe możliwości, ale i jak poradzić sobie z pułapkami eventów online? Konferencje, hackatony, konkursy i wszelkiego typu spotkania online - opowiemy o tym, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia, aby nie stracić najważniejszego elementu każdego eventu, czyli networkingu. Swoim doświadczeniem podczas PAMI Conference - Polish-American Innovation Bridge podzielą się osoby, które już z sukcesem przeszły tę drogę.

 

Prelekcja w języku —>  🇵🇱

9:45 - 10:45

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2 - 2020

AI, ML, IoT i blockchain odpowiedzią na współczesne problemy?

PANEL DYSKUSYJNY

 

Na naszych oczach kształtuje się nowy typ gospodarki: gospodarka cyfrowa." Tymi słowami rozpoczyna się raport "Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat". Nie każdy zdaje sobie sprawę, że te nowe rozwiązania weszły już na do naszego codziennego życia. Znalazły zastosowanie w rolnictwie, przemyśle, logistyce, energetyce, finansach, ale też wdrażane są do turystyki, marketingu czy medycyny, zarówno w dużych korporacjach, jak i zwykłych przedsiębiorstwach. Zapraszamy na sesję poświęconą sztucznej inteligencji, Internetowi Rzeczy, technologii blockchain czy uczeniu maszynowemu. Podczas konferencji dowiecie się, czy i Wy powinniście rozważyć wykorzystanie ich we własnej firmie oraz jakie problemy mogą rozwiązać i które procesy usprawnić.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

11:15 - 12:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1 - 2020

How to organize an online event?

DISCUSSION PANEL

 

The current situation forces us to look for new opportunities to promote our projects, build our own network, and gain knowledge. Online events perfectly fit into this trend. Taking into account the possibilities they offer, it can be assumed that they will become a permanent part of our reality. So how do you find yourself in the reality of online or hybrid events? How to transfer your initiatives to the virtual world? How to take advantage of new opportunities, but also how to deal with the difficulties of online events? Conferences, hackathons, competitions, and all types of online meetings - how to use modern tools to keep the most important element of each event, i.e. networking? People who have already successfully passed this path will share their experience.

 

Lecture in language —> 🇵🇱

9:45 - 10:45

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2 - 2020

AI, ML, IoT and blockchain - solution to contemporary problems

DISCUSSION PANEL

 

A new type of economy is taking shape before our eyes: the digital economy." With these words begins the report "Digital Economy. How New Technologies Are Changing the World". Not everyone is aware that these new solutions have already entered our everyday life. They are used in agriculture, industry, logistics, energy, finance, but also in tourism, marketing, and medicine, both in large corporations and smaller enterprises. This session will be devoted to Artificial Intelligence, Internet of Things, Blockchain technology, and Machine Learning. During the conference, you will learn whether you should consider using them in your own company as well as what problems they can solve and which processes can improve.

 

Lecture in language —> 🇵🇱

10:00 - 10:15

Dzień 1

Oficjalne otwarcie

14:00 - 14:30

Dzień 1

Technologie biologiczne - jak natura może pomóc rozwiązać palące problemy na Ziemi?

Niekorzystny wpływ człowieka na inne organizmy żywe jest zauważalny. Natura stworzyła jednak wyjątkowe mechanizmy. O tym, jak technologie biologiczne, czyli oparte na żywych organizmach, mogą zmienić oblicze recyklingu, medycyny czy eksploracji kosmosu, opowie zaproszona ekspertka.

 

Sesja w języku polskim.

10:30-11:15

Dzień 2

Technologie kosmiczne dla zrównoważonego rozwoju

Eksploracja kosmosu wydaje się mieć niewiele wspólnego z problemami, z jakimi borykamy się na Ziemi. Nic bardziej mylnego. Zaproszeni goście opowiedzą o tym, jak technologie kosmicznego pomagają nam dbać o naszą własną planetę i jak korzystamy z tych rozwiązań każdego dnia.

 

Sesja w języku polskim.

10:30-11:15

Day 2

Space technologies for sustainable development

Space exploration seems to have little to do with the problems we face on Earth. But it is not true. The invited guests will talk about how space technologies help us take care of our own planet and how we use these solutions every day.

 

Session in Polish language.

10:00 - 10:15

Day 1

Opening

Session in Polish language.

14:00 - 14:30

Day 1

Biological technologies - how can nature help solve pressing problems on Earth?

The unfavorable influence of humans on other living organisms is noticeable. However, nature has created unique mechanisms. The invited expert will talk about how biological technologies, i.e. technologies based on living organisms, can change the face of recycling, medicine or space exploration.

 

Session in Polish language.