Katarzyna Walczyk-Matuszyk

Preseident of the Top 500 Innovators (2014 - 2020); #HorizonEU and EU Fund expert

🇵🇱

Ekspertka w zakresie funduszy europejskich, w szczególności Horyzontu Europa, w zakresie badań I innowacji. Koordynatorka projektu NCP_WIDERA.NET o budżecie 8 milionów Euro w Horyzoncie Europa skupiającego 30 międzynarodowych partnerów. Kierownik projektu Innovation Coach w POIR (7 mln PLN). Członkini Rad Doradczych w projektach europejskich ATHENA i ERA-LEARN. Polska Delegatka do Komitetów Programowych w obszarze WIDERA i Europejska Rada ds. Innowacji. Laureatka Leadership Academy Poland (LAP 2016) oraz Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto, Kalifornia. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators w latach 2014 -2020.

🇺🇸 

Expert in EU Funds #HorizonEU for Research and Innovation. Coordinator of NCP_WIDER.NET under #HorizonEU with 30 international partners and budget of 8 Million Euros. Head of Innovation Coach project under Structural Funds (7 mln PLN). Member of Advisory Boards in #Horizon2020 EU projects: ANTHENA, ERA-LEARN. Polish Delegate to #HorizonEU Programme Committees on WIDERA and European Innovation Council. Laureate of Leadership Academy Poland (LAP 2016) and Top 500 Innovators Programme at the Stanford University, Palo Alto California, US. President of Board in the Top 500 Association in 2014 -2020.

9:30 - 10:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1 - 2020

International Polish – American collaboration in the field of research and innovation during the COVID-19

PANEL DYSKUSYJNY

 

Celem sesji będzie ocena wpływu COVID na możliwości współpracy między Polską a USA. W jaki sposób kryzysy wpływają na wymianę wiedzy i doświadczeń? Jak COVID-19 zmieni wzorce współpracy? Czy otworzą się nowe nisze, stworzą się nowe możliwości, czy w dłuższej perspektywie staniemy w obliczu głębokiego kryzysu? Będziemy mieli niepowtarzalną okazję wysłuchania najlepszych ekspertów w dziedzinie współpracy PL-US z wieloletnim doświadczeniem. Poprosimy naszych gości o ocenę obecnej sytuacji, a także o prognozy na przyszłość.

 

Prelekcja w języku --> 🇺🇸 

10:15 - 11:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1 - 2020

W poszukiwaniu środków na R&D

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja wprowadza zmiany i niepewność do naszego codziennego życia. Jak rozwijać innowacyjne technologie w momencie, w którym wiele źródeł wsparcia jest wstrzymanych? Jak utrzymać obecne tempo rozwoju? To trudny czas dla wielu firm, jednak stojące przed nami wyzwania można wykorzystać na naszą korzyść. O tym, gdzie szukać środków na R&D w czasach epidemii, opowiedzą zaproszeni goście.

 

Prelekcja w języku --> 🇵🇱

9:30 - 10:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1 - 2020

International Polish – American collaboration in the field of research and innovation during the COVID-19

DISCUSSION PANEL

 

The aim of the session will be the assessment of the COVID influence on PL-US collaboration possibilities. How is the crisis impacting the exchange of know-how and experience? How will COVID-19 change the collaboration patterns? Will new niches be open, new opportunities created, or in the long-term we face a deep crisis? How should new measures be designed to maximize impact in the new conditions? We will have a unique opportunity to listen to top experts on PL-US collaboration with long-lasting experience. We will ask our guests on the assessment of the current situation as well as direct on some future predictions.

 

Lecture in language --> 🇺🇸 

10:15 - 11:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1 - 2020

In search of funds for R&D

DISCUSSION PANEL

 

The current situation introduces changes and uncertainty to our daily lives. How to develop innovative technologies at a time when many sources of support are stopped? How to maintain the current pace of development? This is a difficult time for many companies, but the challenges we face can be used to our advantage. The invited guests will talk about where to look for funds for R&D in times of epidemics.

 

Lecture in language —>  🇵🇱

10:15 - 11:15

Dzień 1

Finansowanie innowacji środowiskowych

Człowiek nie pozostaje bez wpływu na otaczające go środowisko. Dlatego tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą nam zadbać o naszą planetę, jest jednym z głównych kierunków rozwoju. Jak jednak zdobyć finansowanie na badania nad ekoinnowacjami? O tym, gdzie można szukać wsparcia w tworzeniu technologii dla zrównoważonego rozwoju, opowiedzą zaproszeni eksperci.

 

Sesja w języku polskim.

10:15 - 11:15

Day 1

Financing of environmental innovations

Man has an impact on the surrounding environment. Therefore, creating innovative solutions that will help us take care of our planet is one of the main directions of development. But how do you get funding for eco-innovation research? The invited experts will talk about where to look for support in creating technologies for sustainable development.

 

Session in Polish language.