Luca Mastropasqua

Senior Research Scientist at University of California, Irvine

🇵🇱

🇺🇸
Graduated from Politecnico di Milano (Italy) with a Ph.D. in Energy and Nuclear Science and Technology on "Electrochemical Oxygen-ion transport Membranes for Advanced Energy Conversion Systems", Luca Mastropasqua has worked on hydrogen and electrochemical energy systems at Princeton University and now at the National Fuel Cell Research Center at UC Irvine. His research interests are in energy storage, sustainable energy products, and decarbonized chemical and industrial electrochemical manufacturing.

9:00-9:45

Dzień 2

Technologie wodorowe – torowanie drogi do gospodarek neutralnych dla klimatu

Technologie wodorowe pokazywane są jako niezbędne rozwiązanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Deloitte zwraca uwagę na to, że działania związane z opracowaniem i wdrażaniem rozwiązań pozwalających na wytwarzanie, magazynowanie, transport i wykorzystanie wodoru stanowią jeden z filarów Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal) i są jednym z priorytetów w programach finansowanych ze środków UE i krajowych. Dlatego ten panel poświęcony będzie właśnie temu zagadnieniu.

 

Sesja w języku angielskim.

9:00-9:45

Day 2

Hydrogen technologies – paving a path towards climate neutral economies

Hydrogen technologies are shown as an essential solution to achieving climate neutrality. Deloitte points out that activities related to the development and implementation of solutions for the production, storage, transport and use of hydrogen are one of the pillars of the European Green Deal and are one of the priorities in EU and national programs. Therefore, this panel will be devoted to this issue.

 

Session in English language.