Michał Kurtyka

Minister of Environment and Climate 2018-2021, President of United Nations Climate Change Conference COP24

🇵🇱
Jest absolwentem prestiżowej paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and Technologies. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole ministra Jana Kułakowskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, gdzie prowadził zespół analityczny i odpowiadał bezpośrednio za obszar energetyki oraz transportu. Następnie prowadził modernizację wielu polskich firm, w których wspierał dostosowanie do wyzwań europejskiego i globalnego rynku. Jest autorem rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce, opisanego po raz pierwszy jako koncepcja w książce, napisanej w latach 2013-2015 wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem, „New Electricity and New Cars”. Od 1 stycznia 2016 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, 27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24. Od 2 grudnia 2018 r. przewodniczył negocjacjom podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, w ramach którego przyjęty został Katowicki Pakiet Klimatyczny (Katowice Rulebook), określający wytyczne do działania i operacjonalizacji Porozumienia paryskiego. Od lipca 2018 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Do października 2021 r. pełnił ministra w nowo utworzonym Ministerstwie Klimatu.

🇺🇸
He is a graduate of the prestigious Parisian École Polytechnique and a scholarship holder in the field of quantum optics of the National Institute of Standards and Technologies, located near Washington, D.C He began his professional career in the Office of the Committee for European Integration, in the team of Minister Jan Kułakowski – responsible for conducting accession negotiations with the European Union – where he led the analytical team and was directly responsible for the field of energy and transport. He is the author of the government programme for electromobility development in Poland, which was described for the first time as a concept in the book written in 2013–2015, together with Professor Leszek Jesień, New Electricity and New Cars. Starting 1 January 2016, he served as the Secretary of State in the Ministry of Energy, where he was directly responsible for the technological development and implementation of innovations in the energy sector. On 27 April 2018, he was appointed as Government Plenipotentiary for the Presidency of COP24 – the United Nations Climate Summit in Poland. From July 2018, he held the position of the Secretary of State in the Ministry of Environment. From November 2019 till October 2021 , he was appointed as the Minister of the newly established Ministry of Climate.

13:15 - 13:45

Dzień 2

Keynote Speech - Michał Kurtyka - Wynalazki, ludzie i zasoby: wyzwania polityki klimatycznej po COP 26

13:15 -13:45

Day 2

Keynote Speech - Michał Kurtyka - Inventions, people and resources: climate policy challenges after the COP26