Michał Wieczorowski

Poznan University of Technology, VICE-RECTOR FOR DEVELOPMENT AND COOPERATION WITH BUSINESS AND INDUSTRY

🇵🇱
Prorektor Politechniki Poznańskiej ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Prezes spółki Politechnika Innowacje Członek Prezydium Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Członek Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” na okres do dnia 31 grudnia 2026 r. Stypendysta fundacji Fulbright’a w Northwestern University w Evanston w Stanach Zjednoczonych. Visiting Professor w Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (Francja). Associate Editor w czasopismach Measurement, Measurement: Sensors i Metrology and Measurement Systems Członek Prezydium Wielkopolskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości Współzałożyciel firmy ITA, największego podmiotu metrologicznego na rynku polskim. Ekspert gospodarczo-biznesowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego w programie Kredyt na innowacje technologiczne Członek Komitetu Technicznego ISO TC 213 jako delegat Polski oraz Komitetów Technicznych 48 i 207 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych i wdrożeniowych.

🇺🇸
Vice-Rector for Development and Cooperation with the Business and Industry of Poznań University of Technology President of the company Politechnika Innowacje Member of the Presidium of the Committee of Machine Building of the Polish Academy of Sciences. Member of the Advisory Team of the Minister of Science and Higher Education for the evaluation of applications and reports under the programme "Implementation PhD" for the period until 31 December 2026. Fulbright Foundation Fellow at Northwestern University in Evanston, USA. Visiting Professor at Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (France). Associate Editor in the journals Measurement, Measurement: Sensors and Metrology and Measurement Systems Member of the Presidium of the Wielkopolska Regional Council of the Industry of the Future Co-founder of ITA, the largest metrology entity on the Polish market. Business and economic expert at the National Centre for Research and Development Expert of Bank Gospodarstwa Krajowego in the Loan for technological innovations programme Member of ISO TC 213 Technical Committee as a Polish delegate and of Technical Committees 48 and 207 of the Polish Committee for Standardization; Manager and participant of many research and implementation projects.

11:15 - 12:15

Dzień 1

Wpływ działalności naukowej na zrównoważone społeczeństwo i gospodarkę

Działalność naukowa jest podstawą wszystkich technologii i wprowadzanych innowacji. Jak jednak rozwijać obecną gospodarkę w sposób zrównoważony? Na to pytanie odpowiedzi należy szukać w tym samym miejscu. Porozmawiamy o tym, jak prowadzone przez naukowców badania pomagają nam w zmniejszeniu naszego wpływu na środowisko oraz jak naukowcy mogą brać aktywny udział w kształtowaniu rozwoju społeczeństwa w sposób zrównoważony.

 

Sesja w języku polskim.

11:15 - 12:15

Day 1

The impact of scientific activity on a sustainable society and economy

Scientific activity is the basis of all technologies and introduced innovations. But how to develop the current economy in a sustainable way? The answer to this question should be found in the same place. We will talk about how research conducted by scientists helps us to reduce our impact on the environment and how scientists can actively participate in shaping the development of society in a sustainable way.

 

Session in Polish language.