Paweł Musiałek

The role of think tanks in contemporary politics

🇵🇱
Od 2017 r. dyrektor think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, gdzie koordynuje projekty badawcze, zarządza zespołem ekspertów CAKJ, a także komentuje w mediach wydarzenia w Polsce i na świecie. Regularnie publikuje swoje teksty na portalu klubjagiellonski.pl, a nieregularnie także w innych miejscach. Autor publikacji naukowych i analitycznych z zakresu przede wszystkim polityki energetycznej i zagranicznej. Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych aspektów polityk publicznych na krakowskich uczelniach: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, a także Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

🇺🇸
Since 2017, he has been the director of the Jagiellonian Club Analyzes Center think tank, where he coordinates research projects, manages a team of CAKJ experts, and comments in the media on events in Poland and around the world. He regularly publishes his texts on the klubjagiellonski.pl portal, and irregularly also in other places. Author of scientific and analytical publications in the field, first and foremost, of energy and foreign policy. He conducted classes on various aspects of public policies at Krakow's universities: the Jagiellonian University, the University of Economics, the John Paul II University in Krakow, and the National School of Public Administration in Warsaw.

9:00 - 10:00

Dzień 2

Możliwości działań ekspertów w kreowaniu krajowych strategii rozwoju technologicznego i strategii klimatycznej

09:00 - 10:00

Day 2

Possibilities of experts' actions in creating national strategies for technological development and climate strategy