Piotr Jóźwiak

Institute of Power Engineering, Senior Research Engineer

🇵🇱
Inżynier z 7-letnim doświadczeniem w prowadzeniu symulacji numerycznych (CFD i FEA), analizie danych i pracach przemysłowych. Specjalista w dziedzinie paliw alternatywnych, pasjonat energetyki i związanych z nią technologii – od jądrowej po odnawialną. Najnowsza działalność badawcza koncentruje się na niskoemisyjnych metodach zasilania w ciepło pieców przemysłowych stosowanych w branży stalowej i cementowej. Doktorant na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

🇺🇸
A mechanical and power engineer with 7 years of experience with numerical simulations (CFD and FEA), data analysis and industrial works. A specialist in the field of alternative fuels, who is passionate about power engineering and related arising technologies – from nuclear to renewable. The recent research activity is focused on the low-emission methods of supplying heat to industrial furnaces used in the steel and cement sectors. A doctoral student at the Faculty of Power and Aeronautical Engineering of Warsaw University of Technology.

9:00-9:45

Dzień 2

Technologie wodorowe – torowanie drogi do gospodarek neutralnych dla klimatu

Technologie wodorowe pokazywane są jako niezbędne rozwiązanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Deloitte zwraca uwagę na to, że działania związane z opracowaniem i wdrażaniem rozwiązań pozwalających na wytwarzanie, magazynowanie, transport i wykorzystanie wodoru stanowią jeden z filarów Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal) i są jednym z priorytetów w programach finansowanych ze środków UE i krajowych. Dlatego ten panel poświęcony będzie właśnie temu zagadnieniu.

 

Sesja w języku angielskim.

9:00-9:45

Day 2

Hydrogen technologies – paving a path towards climate neutral economies

Hydrogen technologies are shown as an essential solution to achieving climate neutrality. Deloitte points out that activities related to the development and implementation of solutions for the production, storage, transport and use of hydrogen are one of the pillars of the European Green Deal and are one of the priorities in EU and national programs. Therefore, this panel will be devoted to this issue.

 

Session in English language.