Piotr Nowak

Łukasiewicz-ILIM, Senior project and commercialization manager

🇵🇱
Project manager w Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania, który po ukończeniu studiów magisterskich oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (oraz w ESCP/EAP European School of Management w Berlinie) pracował w takich firmach jak Bosch Siemens Hausgerate, Schering AG oraz Jeronimo Martins & Bookers. Po odbyciu stażu na Uniwersytecie Stanforda w ramach Programu TOP 500 Innovators w 2012 roku uzyskał dyplom w zakresie „Science management and commercialization”. Od tego czasu pełni także rolę facylitatora zespołów projektowych wykorzystujących kreatywne techniki pracy grupowej nawiązujące do metodyk design thinking oraz service design. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracuje w Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania gdzie zajmuje się kierowaniem programem rozwoju innowacji i ich komercjalizacją, inicjowaniem i zarządzaniem projektami rozwojowymi w tym projektem e-Pack mającym na celu zaprojektowanie innowacyjnego opakowania zwrotnego wielokrotnego użytku

🇺🇸
Project manager at Łukasiewicz - Institute of Logistics and Warehousing, who, after completing his master's studies and MBA studies at the University of Economics in Poznań (and ESCP / EAP European School of Management in Berlin), worked in such companies as Bosch Siemens Hausgerate, Schering AG and Jeronimo Martins & Bookers. After completing an internship at Stanford University as part of the TOP 500 Innovators Program in 2012, he obtained a diploma in "Science management and commercialization". Since then, he has also acted as a facilitator of project teams using creative group work techniques referring to the design thinking and service design methodologies. He is a doctor of economic sciences. He works at Łukasiewicz - Institute of Logistics and Warehousing, where he is responsible for managing the innovation development program and their commercialization, initiating and managing development projects, including the e-Pack project aimed at designing an innovative reusable returnable packaging.

11:00-11:45

Dzień 2

Nowe technologie dla środowiska

Technologia niekoniecznie kojarzy się z pozytywnym wpływem na środowisko. Rozwój naszej gospodarki niekorzystnie zmienia naszą planetę. Nie znaczy to jednak, że technologia jest zła. Zaproszeni goście opowiedzą o rozwiązaniach, które pozwalają nam wdrażać pozytywne zmiany - zmniejszać zużycie zasobów czy monitorować zanieczyszczenie środowiska.

 

Sesja w języku angielskim.

11:00-11:45

Day 2

New technologies for the environment

Technology is not necessarily associated with a positive impact on the environment. The development of our economy is adversely changing our planet. This does not mean, however, that the technology is bad. Invited guests will talk about solutions that allow us to implement positive changes - reduce resource consumption or monitor environmental pollution.

 

Session in English language.