Zbigniew Karaszewski

Lukasiewicz Research Network Wood Technology Institute; Researcher

🇵🇱
Leśnik zajmujący się użytkowaniem lasu, w tym jakością drewna pozyskanego przez harwestery. Zainteresowany także polityką leśną oraz certyfikacją gospodarki. Ekspert rządowy w Forest Based Industries w Komisji Europejskiej. Redaktor tematyczny w Drewnie do spraw leśnictwa. Członek Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Przewodniczący Komitetu Narodowego ds. Europejskiego Instytutu Leśnego oraz jego audytor. Członek Komitetu Nauk Leśnych i Drzewnych Polskiej Akademii Nauk. Współwłaściciel firmy Onliwood tworzącej portal do sprzedaży surowca drzewnego. Ojciec dwóch synów. Maratończyk. Żeglarz.

🇺🇸
Forester dealing with forest utilization, including the quality of roundwood harvested by harvesters. Also interested in forest policy and forest sector certification. Government expert at Forest Based Industries in the European Commission. Thematic editor in Drewno-Wood journal responsible for forestry. Member of the Scientific Council of the Forest Research Institute. Chairman of the National Committee for the European Forest Institute and its auditor. Member of the Committee of Forest and Wood Sciences of the Polish Academy of Sciences. Co-owner of the Onliwood company creating a portal for the sale of wood raw material. Father of two sons. Marathon runner. Sailor.

14:30 - 15:00

Dzień 1

Niekonwencjonalne materiały odnawialne

Każdego dnia produkujemy ogromne ilości śmieci. Jednak czy na pewno te odpady powinny wylądować na śmietnisku? Nasi goście opowiedzą o tym, jak na pierwszy rzut oka nieprzydatne materiały są przetwarzane na pełnowartościowe przedmioty i pokażą, jak duży potencjał ma ten rynek.

 

Sesja w języku polskim.

14:30 - 15:00

Day 1

Unconventional renewable materials

We produce huge amounts of garbage every day. However, are you sure this waste should end up in the garbage dump? Our guests will talk about how at first glance unnecessary materials are processed into full-value items and show how much potential this market has.

 

Session in Polish language.