Artur Oziębło

Project Manager at Łukaszewicz Institute of Ceramics and Building Materials

🇵🇱

Od blisko dwudziestu lat zajmuje się prowadzeniem badań o charakterze aplikacyjnym, komercjalizacją wyników oraz transferem technologii. Posiada praktyczną wiedzę związaną z budowaniem zespołów badawczych, pozyskiwaniem projektów oraz ich zarządzaniem. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych, współautorem patentów oraz laureatem nagród za osiągnięcia wynalazcze. Od 2003 związany z Łukaszewicz - Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. W latach 2015-2018 pełnił funkcję prezesa w spółce A+ Ceramics, której był współwłaścicielem. W roku 2018 powrócił do Instytutu na stanowisko Dyrektora Oddziału Ceramiki i Betonów.

🇺🇸 

For almost twenty years he has been involved in application research, commercialization of results and technology transfer. He has practical knowledge related to building research teams, acquiring projects and their management. He is the author and co-author of several scientific publications, co-author of patents and laureate of awards for inventive achievements. Since 2003, he has been associated with Łukaszewicz - Institute of Ceramics and Building Materials in Warsaw. In 2015-2018, he was the president of A + Ceramics, of which he was a co-owner. In 2018, he returned to the Institute as the Director of the Ceramics and Concrete Division.

11:00 -12:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Zarządzanie uczelnią - doświadczenia TOPowiczów

PANEL DYSKUSYJNY

 

O swoich doświadczeniach w zarządzaniu uczelnią opowiedzą TOPowicze, którzy w strukturze uczelni wyższej są wysoko. Jak zdobyte podczas programu doświadczenia pomogły im w zarządzaniu Wydziałami, czy też całą Uczelnią? Z jakimi wyzwaniami się mierzyli i nad jakimi zmianami pracują? Co sądzą o szkolnictwie wyższym w Polsce?

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

11:00 - 12:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

University management - Top500 Innovators experience

DISCUSSION PANEL

 

TOP500 Innovators members, who are high in the structure of the university, will tell about their experience in managing the university. How did the experiences gained during the program help them manage the Departments or the entire University? What challenges have they faced and what changes are they working on? What do they think about higher education in Poland?

Lecture in language —> 🇵🇱