Artur Rydosz

Professor of the AGH University in Krakow.

🇵🇱

Od ponad 10 lat prowadzi interdyscyplinarne badania poświęcone analizie składu chemicznego powietrza wydychanego przez człowieka. Odnajduje sposoby bezinwazyjnej diagnostyki rozmaitych chorób (choćby cukrzycy) za pomocą tzw. biomarkerów. Powołał spin-off z AGH, która komercjalizuje opracowany przez niego analizator oddechu. Założyciel i prezes Fundacji “Z cukrzycą na Ty”, która prowadzi badania związane z nowoczesną diabetologią i popularyzuje wiedzę o cukrzycy. Autorem ponad 100 publikacji naukowych, posiada 10 patentów na opracowane przez niego metody analizy powietrza.

🇺🇸 

For over 10 years, he has been conducting interdisciplinary research devoted to the analysis of the chemical composition of the air exhaled by humans. Finds ways of non-invasive diagnostics of various diseases (e.g. diabetes) using the so-called biomarkers. He established a spin-off from AGH, which commercializes the breath analyzer he developed. Founder and president of the "With diabetes for you" Foundation, which conducts research related to modern diabetes and popularizes knowledge about diabetes. The author of over 100 scientific publications, he has 10 patents for the methods of air analysis he developed.

11:00 - 12:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Starzenie się społeczenstwa a nowe technologie

PANEL DYSKUSYJNY

 

Jednym z problemów, przed którymi stoi dzisiejszy świat, jest starzenie się społeczeństwa. Nowe technologie mogą pozytywnie wpłynąć na zmienę wizerunku starości w społeczeństwie, natomiast potrzeba jest odpowiedzialnego projektowania rozwiązań technologicznych, które powinny wspierać, a w mniejszym stopniu zastępować i wyręczać starzejące się społeczeństwo w codziennych czynnościach. Jak poważny jest to problem i jakie ma konsekwencje? Jak nowe technologie próbują pomóc w tej sytuacji? O tym porozmawiamy z zaproszonymi gośćmi.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

11:00 - 12:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Aging of the society and new technologies

DISCUSSION PANEL

 

One of the problems facing the world today is an aging population. New technologies can have a positive impact on changing the image of old age in society, while the need for responsible design of technological solutions that should support, and to a lesser extent replace and replace, the aging society in everyday activities. How serious is this problem and what are the consequences? How are new technologies trying to help in this situation? We will talk about it with the invited guests.

 

Lecture in language —> 🇵🇱