Barbara Mróz-Gorgoń

Marketing director at PayEye

🇵🇱

dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof. UE we Wrocławiu – Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalistka w zakresie brandingu, designu usług i nowych trendów w marketingu. Od 2006 roku – pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka, redaktor naukowy i recenzent licznych publikacji naukowych o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym z zakresu zarządzania i marketingu. Uczestnik ponad pięćdziesięciu naukowych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych oraz wielu staży naukowych, w takich krajach, jak: Wielka Brytania, Niemcy, Portugalia, Włochy, Tajlandia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Autorka monografii wydanej w 2019 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN pt.: „Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji”. Od 2008 roku jest również praktykiem biznesu, a od 2019 roku współtworzy markę PayEye, jako dyrektor marketingu.

🇺🇸 

A specialist in the field of branding, service design and new trends in marketing. Since 2006 - an employee of the University of Economics in Wrocław. Author, scientific editor and reviewer of numerous national and international scientific publications in the field of management and marketing. Participant of over fifty national and international scientific conferences and many research internships in such countries as: Great Britain, Germany, Portugal, Italy, Thailand and the United Arab Emirates. The author of the monograph published in 2019 by the Scientific Publisher PWN entitled: "Rebranding. Strategic change for the organization ”. Since 2008, he has also been a business practitioner, and since 2019 she has been co-creating the PayEye brand as a marketing director.

10:45 - 11:45

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Wyzwania i dobre praktyki projektów naukowych/wdrożeniowych w czasie pandemii

PANEL DYSKUSYJNY

 

Pandemia to czas różnych wyzwań, zagrożeń ale i szans. Pojawiają się nowe możliwości, nowe potrzeby, natomiast piętrzą różne problemy organizacyjne, komunikacyjne, finansowe. O tych kwestiach trzeba rozmawiać, dzielić się wiedzą i wzajemnie inspirować. Takiej wspólnej wymianie doświadczeń poświęcony jest ten panel ekspercki.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

10:45 - 11:45

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Challenges and good practices of scientific/implementation projects during a pandemic

DISCUSSION PANEL

 

A pandemic is a time of various challenges, threats, and opportunities. There are new opportunities and new needs, but they pile up various organizational, communication and financial problems. These issues need to be discussed, knowledge shared and inspired. This expert panel is devoted to such a joint exchange of experiences.

 

Lecture in language —> 🇵🇱