Bartosz Sokoliński

Managing Director for Innovation and Technology at the Industrial Development Agency JSC

🇵🇱

Bartosz Sokoliński jest doradcą, inwestorem, wizjonerem. Aktualnie zarządza biurami związanymi z rozwojem technologii oraz projektami innowacyjnymi A Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Przez ponad 15 lat był współwłaścicielem i prezesem grupy firm marketingowych i informatycznych. Założył pierwszą platformę crowdfundingową dla trzeciego sektora – Fundujesz.pl, think tank społeczno-polityczny – Forum Od-Nowa oraz ruch na rzecz lepszej nauki w Polsce – Obywatele Nauki. Zajmuje się zarządzaniem, tworzeniem wizji, nadzorowaniem strategii, rozwojem innowacji oraz szkoleniami i warsztatami kreatywnymi. Swoją karierę zawodową rozpoczął jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych), w międzynarodowej – jednej z najlepszych i największych w Polsce – agencji public relations – Alcat Communications Sp. z o.o. Po dwóch latach pracy w Polsce i Stanach Zjednoczonych został szefem biura w Warszawie. Był odpowiedzialny za Polskę i kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Kierował tam kilkudziesięcioosobowym zespołem. Przez ponad trzy lata wykładał w Społecznej Akademii Nauk. Największej prywatnej polskiej akademii nauk humanistycznych. Tam wykorzystywał swoje doświadczenie jako socjolog i praktyk technologii i innowacji.

🇺🇸 

Bartosz Sokoliński is an advisor, investor, visionary. For over 15 years he was a co-owner and president of a group of marketing and IT companies. He founded the first crowdfunding platform for the third sector - Fundujesz.pl, a socio-political think tank – Forum Od-Nowa and the movement for better science in Poland – Citizens of Academia. He deals with management, creating visions, supervising strategies, development of innovations as well as training and creative workshops. He started his professional career while still studying at the University of Warsaw (Institute of Applied Social Sciences), in the international - one of the best and largest in Poland – public relations agency – Alcat Communications Ltd. After two years of working in Poland and the United States, he became head of the Warsaw office. He was responsible for Poland and the countries of Central and Eastern Europe. He led a team of several dozen people there. For over three years he taught at the Social Academy of Sciences. The largest private Polish academy of humanities. There he used his experience as a sociologist and a practitioner for technology and innovation.

12:15 - 13:00

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Przywództwo w R&D - nowe wyzwania i możliwości w trudnych czasach

PANEL DYSKUSYJNY

 

Literatura z zakresu przywództwa obejmuje liczne badania, studia i kompendia wiedzy. Jednak tylko niewielka ich część skupiała się w kontekście przywództwa w zespołach badawczo-rozwojowych (B + R) wśród naukowców i inżynierów lub zespołów pracujących nad innowacjami. Autorzy podejmujący temat podkreślają specyfikę przywództwa naukowców i inżynierów zaangażowanych w twórczą pracę nad innowacjami, w firmach czy w jednostkach naukowych. Współczesne projekty badawcze są coraz bardziej skomplikowane. Poszukiwanie innowacji wymaga zaawansowanej współpracy między ekspertami z różnych zespołów, dyscyplin, organizacji czy krajów. To też często praca w zespołach rozproszonych czy wirtualnych. Równolegle umiejętności przywódcze i zarządzania zespołem nie są istotnym elementem kształcenia przyszłych potencjalnych liderów i członków zespołów R&D. Zapytajmy ekspertów, co sądzą o tej szczególnej roli i jak ta rola ma się do funkcjonowania w czasach kryzysu.

 

Prelekcja w języku —>  🇵🇱

12:15 - 13:00

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Leadership in R&D - new challenges and opportunities in difficult times

DISCUSSION PANEL

 

The literature in the leadership field covers numerous number of researches, studies and reassumed compendious. However, only a small part of them focused in the context of leadership in research and development (R&D) teams among scientists and engineers or teams working on innovations. Those authors who rise the subject highlight the specific of the scientists and engineers leadership engaged in creative work on innovation, in companies or research academic teams. Modern research projects are more and more complicated. Searching for innovations demands advanced cooperation among experts from odd teams, disciplines, institutes, countries. It could be also work on very demanding virtual teams. Parallelly leadership as well as team management skills are not regularly presented in the academic education of potential leaders and R&D team members. Let's ask an experts what do they think about this specyfic role a specially in the time of crisis.

 

Lecture in language —> 🇵🇱