Bartosz Sołowiej

Vice-Rector for Research and International Cooperation at the University of Life Sciences in Lublin

🇵🇱

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz pracownik Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zajmuje się głównie wykorzystaniem białek i hydrokoloidów polisacharydowych do poprawy właściwości funkcjonalnych wybranych produktów żywnościowych, projektowaniem nowych wyrobów oraz suplementów diety, ze szczególnym uwzględnieniem produktów dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie. Był wielokrotnym stypendystą m.in. Uniwersytetu Wiktoria Melbourne (Australia); Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada) oraz Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie (Izrael). Od 2009 roku Bartosz Sołowiej jest międzynarodowym wykładowcą (Hiszpania, Francja, Turcja, Holandia, Estonia, Grecja, Czechy, Słowacja) w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility.

🇺🇸 

Vice-Rector for Science and International Cooperation and employee of the Faculty of Food Sciences and Biotechnology, University of Life Sciences in Lublin. He mainly deals with the use of proteins and polysaccharide hydrocolloids to improve the functional properties of selected food products, designing new products and dietary supplements, with particular emphasis on products for athletes and physically active people. He was a multiple scholarship holder, incl. Victoria University of Melbourne (Australia); The University of British Columbia in Vancouver (Canada) and the Hebrew University of Jerusalem (Israel). Since 2009, Bartosz Sołowiej has been an international lecturer (Spain, France, Turkey, the Netherlands, Estonia, Greece, the Czech Republic, Slovakia) under the Erasmus Teaching Staff Mobility program.

11:00 -12:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Zarządzanie uczelnią - doświadczenia TOPowiczów

PANEL DYSKUSYJNY

 

O swoich doświadczeniach w zarządzaniu uczelnią opowiedzą TOPowicze, którzy w strukturze uczelni wyższej są wysoko. Jak zdobyte podczas programu doświadczenia pomogły im w zarządzaniu Wydziałami, czy też całą Uczelnią? Z jakimi wyzwaniami się mierzyli i nad jakimi zmianami pracują? Co sądzą o szkolnictwie wyższym w Polsce?

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

11:00 - 12:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

University management - Top500 Innovators experience

DISCUSSION PANEL

 

TOP500 Innovators members, who are high in the structure of the university, will tell about their experience in managing the university. How did the experiences gained during the program help them manage the Departments or the entire University? What challenges have they faced and what changes are they working on? What do they think about higher education in Poland?

Lecture in language —> 🇵🇱