Bartosz Zajączkowski

Vice Dean for General Affairs at the Faculty of Mechanical and Power Engineering at Wroclaw University of Science and Technology

🇵🇱

Pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej (WUST). W 2009 r. uzyskał doktorat z wyróżnieniem. W roku 2012 dołączył do grona naukowców i badaczy w Programie Top 500 Innovators przy Uniwersytecie Stanforda. We wrześniu 2020 roku został powołany przez Rektora Politechniki Wrocławskiej do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Ogólnych na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia cieplne i mechaniczne, szczególnie w dziedzinie energetyki, inżynierii środowiska i chłodnictwa. Obecnie skupia się na trzech konkretnych tematach badawczych: nowoczesne technologie chłodnicze dla zintegrowanych systemów kogeneracji i tri-generacji (chłodnictwo adsorpcjne), przejścia fazowe w warunkach niskiego ciśnienia, termosyfony i rury ciepła, a także zastosowanie nanocząstek w celu zwiększenia możliwości fizycznych i termicznych czynników chłodniczych. Specjalizuje się w analizach teoretycznych opartych na symulacjach numerycznych symulacji złożonych systemów (opartych na modelach opisanych układami różniczkowych równań bilansowych).

🇺🇸 

Researcher and a lecturer at the Faculty of Mechanical and Power Engineering at Wroclaw University of Science and Technology (WUST). In 2009 he received PhD degree with honors by defending a thesis on heat and mass transfer processes in adsorption systems. Worked as a post-doctoral research fellow in the United States and in the Netherlands. In 2012, he joined other 40 scientists and researchers for the Top 500 Innovators Programme at Stanford University. In September 2020, appointed to act as the Vice-Dean for General Affairs at the Faculty of Mechanical and Power Engineering. His research interests include thermal and mechanical processes, particularly in the area of power engineering, environmental engineering and cooling. Currently focused on three specific research topics: modern refrigeration technologies for integrated co- generation and tri-generation systems (i.e. adsorption refrigeration), low-pressure phase transitions, and implementation of nanoparticles in order to increase physical and thermal capabilities of refrigerants.  Specializing in theoretical analyses based on numerical simulations of complex systems (simulations based on lumped parameter differential models described with multiple balance equations).

11:00 -12:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Zarządzanie uczelnią - doświadczenia TOPowiczów

PANEL DYSKUSYJNY

 

O swoich doświadczeniach w zarządzaniu uczelnią opowiedzą TOPowicze, którzy w strukturze uczelni wyższej są wysoko. Jak zdobyte podczas programu doświadczenia pomogły im w zarządzaniu Wydziałami, czy też całą Uczelnią? Z jakimi wyzwaniami się mierzyli i nad jakimi zmianami pracują? Co sądzą o szkolnictwie wyższym w Polsce?

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

11:00 - 12:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

University management - Top500 Innovators experience

DISCUSSION PANEL

 

TOP500 Innovators members, who are high in the structure of the university, will tell about their experience in managing the university. How did the experiences gained during the program help them manage the Departments or the entire University? What challenges have they faced and what changes are they working on? What do they think about higher education in Poland?

Lecture in language —> 🇵🇱