Eliza Kruczkowska

Director of the innovation development department at the Polish Development Fund

🇵🇱

Koordynuje największy w Europie Środkowo-Wschodniej program rozwoju start-upów. Jest pomysłodawcą Centrum Edukacji Technologicznej, Centralnego Domu Technologii, projektu „Startupy w Pałacu” oraz kilku programów edukacyjnych dla początkujących przedsiębiorców tj. Szkoła Pionierów PFR czy Dobry Pomysł. Jest również członkiem Grupy Doradców Startup Europe przy Komisji Europejskiej oraz Kolegium Doradców przy Prezesie Centrum Łukasiewicz. Wcześniej, jako pierwsza Prezes fundacji Startup Poland, technologicznego think-tanku, działała na rzecz tworzenia lepszych warunków dla przedsiębiorców technologicznych w naszym kraju, a jako dyrektor komunikacji w Fundacji ePaństwo popularyzowała w zakresie otwarcia danych publicznych, współtworząc projekt Koduj dla Polski.

🇺🇸 

She coordinates the largest start-up development program in Central and Eastern Europe. She is the originator of the Education Center Technological, Central House of Technology, the project "Startups in the Palace" and several educational programs for novice entrepreneurs, such as the PFR School of Pioneers or the Good Idea. He is also a member of the Startup Europe Group of Advisors at the European Commission and the College of Advisors at the President of Centrum Łukasiewicz. Previously, as the first president of the Startup Poland foundation, a technological think-tank, she acted to create better conditions for technology entrepreneurs in our country, and as the communication director at the ePaństwo Foundation, she popularized the opening of public data, co-creating the Code for Poland project.

10:15 - 11:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

W poszukiwaniu środków na R&D

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja wprowadza zmiany i niepewność do naszego codziennego życia. Jak rozwijać innowacyjne technologie w momencie, w którym wiele źródeł wsparcia jest wstrzymanych? Jak utrzymać obecne tempo rozwoju? To trudny czas dla wielu firm, jednak stojące przed nami wyzwania można wykorzystać na naszą korzyść. O tym, gdzie szukać środków na R&D w czasach epidemii, opowiedzą zaproszeni goście.

 

Prelekcja w języku --> 🇵🇱

10:15 - 11:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

In search of funds for R&D

DISCUSSION PANEL

 

The current situation introduces changes and uncertainty to our daily lives. How to develop innovative technologies at a time when many sources of support are stopped? How to maintain the current pace of development? This is a difficult time for many companies, but the challenges we face can be used to our advantage. The invited guests will talk about where to look for funds for R&D in times of epidemics.

 

Lecture in language —>  🇵🇱