Iwona Gawrycka

Director of the Knowledge Transfer Center at the SWPS University

🇵🇱

Jako dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS wspiera rozwój innowacji wykorzystujących wiedzę z nauk humanistycznych i społecznych oraz zarządza procesami komercjalizacji. Pracuje w sektorze B+R już ponad 15 lat – zarówno w administracji publicznej, jak i w jednostkach naukowych. Kierowała wieloma projektami związanymi z wdrażaniem innowacji organizacyjnych służących podniesieniu efektywności pracy. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych z propagowaniem zasad etyki w badaniach naukowych, m.in. weszła w skład zespołu redakcyjnego „Kodeksu etyki pracownika naukowego” PAN.

🇺🇸 

As the director of the Knowledge Transfer Center at the SWPS University, she supports the development of innovations using knowledge from the humanities and social sciences, and manages commercialization processes. He has been working in the R&D sector for over 15 years - both in public administration and in research units. She has managed many projects related to the implementation of organizational innovations aimed at increasing work efficiency. She participated in the implementation of projects related to the promotion of ethics in scientific research.

10:15 - 11:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

W poszukiwaniu środków na R&D

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja wprowadza zmiany i niepewność do naszego codziennego życia. Jak rozwijać innowacyjne technologie w momencie, w którym wiele źródeł wsparcia jest wstrzymanych? Jak utrzymać obecne tempo rozwoju? To trudny czas dla wielu firm, jednak stojące przed nami wyzwania można wykorzystać na naszą korzyść. O tym, gdzie szukać środków na R&D w czasach epidemii, opowiedzą zaproszeni goście.

 

Prelekcja w języku --> 🇵🇱

10:15 - 11:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

In search of funds for R&D

DISCUSSION PANEL

 

The current situation introduces changes and uncertainty to our daily lives. How to develop innovative technologies at a time when many sources of support are stopped? How to maintain the current pace of development? This is a difficult time for many companies, but the challenges we face can be used to our advantage. The invited guests will talk about where to look for funds for R&D in times of epidemics.

 

Lecture in language —>  🇵🇱