Jakub Gałka

R&D Management, AI and DSP Research, audio and speech processing

🇵🇱

Dr inż. Jakub Gałka jest Adiunktem w Katedrze Elektroniki AGH w Krakowie oraz absolwentem programu Top500 Innovators w Uniwersytecie Stanforda w USA. Naukowo zajmuje się przetwarzaniem sygnałów cyfrowych i uczeniem maszynowym. Realizuje liczne projekty B+R we współpracy z przemysłem, szczególnie w zakresie tworzenia i wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji. Jest współzałożycielem spółki technologicznej Techmo. Obecnie pełni także rolę Dyrektora B+R w Humtap Inc. Realizował projekty B+R i wdrożenia z wieloma innowacyjnymi przedsiębiorstwami m. in. VoicePIN.com, Dronn.com, Vemmio, VocalyPro, BFirst.Tech.

🇺🇸 

Assistant professor at the Department of Electronics at AGH in Krakow and a graduate of the Top500 Innovators program at Stanford University in the USA. Scientifically, he deals with digital signal processing and machine learning. It carries out numerous R&D projects in cooperation with the industry, especially in the field of creating and implementing artificial intelligence solutions. He is a co-founder of the technology company Techmo. Currently, he is also the R&D Director at Humtap Inc. He carried out R&D projects and implementations with many innovative enterprises, including VoicePIN.com, Dronn.com, Vemmio, VocalyPro, BFirst.Tech.

9:45 - 10:45

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

AI, ML, IoT i blockchain odpowiedzią na współczesne problemy?

PANEL DYSKUSYJNY

 

Na naszych oczach kształtuje się nowy typ gospodarki: gospodarka cyfrowa." Tymi słowami rozpoczyna się raport "Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat". Nie każdy zdaje sobie sprawę, że te nowe rozwiązania weszły już na do naszego codziennego życia. Znalazły zastosowanie w rolnictwie, przemyśle, logistyce, energetyce, finansach, ale też wdrażane są do turystyki, marketingu czy medycyny, zarówno w dużych korporacjach, jak i zwykłych przedsiębiorstwach. Zapraszamy na sesję poświęconą sztucznej inteligencji, Internetowi Rzeczy, technologii blockchain czy uczeniu maszynowemu. Podczas konferencji dowiecie się, czy i Wy powinniście rozważyć wykorzystanie ich we własnej firmie oraz jakie problemy mogą rozwiązać i które procesy usprawnić.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

9:45 - 10:45

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

AI, ML, IoT and blockchain - solution to contemporary problems

DISCUSSION PANEL

 

A new type of economy is taking shape before our eyes: the digital economy." With these words begins the report "Digital Economy. How New Technologies Are Changing the World". Not everyone is aware that these new solutions have already entered our everyday life. They are used in agriculture, industry, logistics, energy, finance, but also in tourism, marketing, and medicine, both in large corporations and smaller enterprises. This session will be devoted to Artificial Intelligence, Internet of Things, Blockchain technology, and Machine Learning. During the conference, you will learn whether you should consider using them in your own company as well as what problems they can solve and which processes can improve.

 

Lecture in language —> 🇵🇱