Joanna Bagniewska

Zoologist and science promoter

🇵🇱

Dr Joanna Bagniewska jest zoologiem specjalizującym się w ekologii behawioralnej. Ukończyła doktorat i studia magisterskie na Uniwersytecie Oksfordzkim, przedtem studiowała na Jacobs University w Bremie i Rice University w Houston. Pracowała naukowo w pięciu krajach, odwiedziła ponad 40. Zwyciężczyni trzeciej edycji FameLab Poland, oraz zdobywczyni nagrody laureatów na finałach międzynarodowych tego konkursu. Obecnie wykłada na Wydziale Nauk o Środowisku Brunel University London, a także pracuje jako popularyzatorka nauki na Wydziale Pediatrii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Po godzinach działa w start-upie Peergos, zajmującym się prywatnością i bezpieczeństwem internetowym.

🇺🇸 

Zoologist specializing in behavioral ecology. She graduated from the University of Oxford with her Ph.D. and M.Sc. studies, before that she studied at Jacobs University in Bremen and Rice University in Houston. She has worked scientifically in five countries, visited over 40. Winner of the third edition of FameLab Poland, and winner at the international finals of this competition. She currently teaches at the Department of Environmental Sciences at Brunel University London, and also works as a science promoter at the Department of Pediatrics, University of Oxford. After hours, he works in the Peergos start-up dealing with privacy and internet security.

9:45 -10:30

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Disruptive technologies

PANEL DYSKUSYJNY

 

Technologie dysruptywne zmieniają bieg rzeki. Ustalone na rynku sposoby działania przestają mieć znaczenie - zaczyna się nowa era. Kto by nie chciał stworzyć takiego rewolucyjnego rozwiązania. Tylko, że to temat bardzo złożony. Chcemy pochylić się nad tym zagadnieniem i porozmawiać o tym jak w praktyce wygląda droga do tak zaawansowanego celu.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

9:45 - 10:30

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Disruptive technologies

DISCUSSION PANEL

 

Disruptive technologies alter the course of the river. The methods of operation established in the market cease to matter - a new era begins. Who wouldn't want to create such a revolutionary solution. Only it is a very complex topic. We want to focus on this issue and discuss how the road to such an advanced goal looks in practice.

 

Lecture in language —> 🇵🇱