Katarzyna Dorsey

Founder & CEO at Yosh.AI, PhD student, Forbes 100 Women Founders

🇵🇱

Założycielka oraz CEO Yosh.AI firmy oferującej rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji dla firm e-commerce Polsce, UK oraz na świecie. Yosh.AI tworzy dedykowanych asystentów głosowych opartych na AI umożliwiających wyszukanie i zakup produktu poprzez rozmowę z wirtualnym asystentem. Wdrożenia w Polsce  m.in. dla MediaMarkt, CCC czy Frisco, wprowadzają firmy w przyszłość e-commerce czyli voice conversational commerce. Yosh.AI zostały wybrany przez Forbes jako firma zmieniająca retail w 2019, jest również zwycięzcą wielu międzynarodowych nagród jak Best Tech Startup for Retail Europe 2019 w Hiszpanii, Fashion Innovation Award Applying AI into Fashion E-commerce 2019 w Szwajcarii. Wspierany przez Google for Startups,Yosh.AI rewolucjonizuje przyszłość retailu. Katarzyna Dorsey została wybrana przez Forbes jako “100 European Female Founders to follow”, jest także mentorem Google.

🇺🇸

Katarzyna Dorsey, founder and CEO of Yosh.AI, a company offering solutions based on artificial intelligence for e-commerce companies in Poland, UK and around the world. Yosh.AI creates dedicated AI-based voice assistants to help you search and purchase a product by talking to a virtual assistant. Implementations in Poland, including for MediaMarkt, CCC and Frisco, they introduce companies to the future of e-commerce, i.e. voice conversational commerce. Yosh.AI was selected by Forbes as the company changing retail in 2019, it is also the winner of many international awards such as Best Tech Startup for Retail Europe 2019 in Spain, Fashion Innovation Award Applying AI into Fashion E-commerce 2019 in Switzerland. Backed by Google for Startups, Yosh.AI is revolutionizing the future of retail. Katarzyna Dorsey has been chosen by Forbes as the "100 European Female Founders to Follow" and is also a Google mentor.

9:45 - 10:45

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

AI, ML, IoT i blockchain odpowiedzią na współczesne problemy?

PANEL DYSKUSYJNY

 

Na naszych oczach kształtuje się nowy typ gospodarki: gospodarka cyfrowa." Tymi słowami rozpoczyna się raport "Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat". Nie każdy zdaje sobie sprawę, że te nowe rozwiązania weszły już na do naszego codziennego życia. Znalazły zastosowanie w rolnictwie, przemyśle, logistyce, energetyce, finansach, ale też wdrażane są do turystyki, marketingu czy medycyny, zarówno w dużych korporacjach, jak i zwykłych przedsiębiorstwach. Zapraszamy na sesję poświęconą sztucznej inteligencji, Internetowi Rzeczy, technologii blockchain czy uczeniu maszynowemu. Podczas konferencji dowiecie się, czy i Wy powinniście rozważyć wykorzystanie ich we własnej firmie oraz jakie problemy mogą rozwiązać i które procesy usprawnić.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

9:45 - 10:45

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

AI, ML, IoT and blockchain - solution to contemporary problems

DISCUSSION PANEL

 

A new type of economy is taking shape before our eyes: the digital economy." With these words begins the report "Digital Economy. How New Technologies Are Changing the World". Not everyone is aware that these new solutions have already entered our everyday life. They are used in agriculture, industry, logistics, energy, finance, but also in tourism, marketing, and medicine, both in large corporations and smaller enterprises. This session will be devoted to Artificial Intelligence, Internet of Things, Blockchain technology, and Machine Learning. During the conference, you will learn whether you should consider using them in your own company as well as what problems they can solve and which processes can improve.

 

Lecture in language —> 🇵🇱