Katarzyna Walczyk-Matuszyk

President of the Association of the Top 500 Innovators

🇵🇱

Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators, Zastępca Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Pełni funkcję Koordynatora projektu NCP_WIDE.NET (finansowanego w ramach Horyzontu 2020). Katarzyna jest członkiem Komitetu Programowego Horyzont 2020 i Sahdow Configuration to Horizon Europe przy Komisji Europejskiej. Na co dzień wspiera Centra Doskonałości, instytucje badawcze, innowacyjne MŚP, start-upy i duże firmy w pozyskiwaniu środków na rozwój projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020 oraz finansowania uzupełniającego. Od 2019 roku w imieniu NCP Poland jest Liderem programu Innovation Coach.

🇺🇸 

President of the Association of the Top 500 Innovators, Deputy Director in the National Contact Point for Research Programmes of the EU. She holds a post of the Coordinator of the NCP_WIDE.NET project (financed under Horizon 2020). Katarzyna is a member of the Programme Committee to Horizon 2020 and Sahdow Configuration to Horizon Europe at the European Commission. On a daily basis supports Centres of Excellence, research institutions, innovative SMEs, start-ups and large companies in obtaining funds for the development of research and innovation projects under Horizon 2020 and complementary funding. Since 2019 on Behalf of NCP Poland she is a Leader of the Innovation Coach Programme.

9:30 - 10:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

International Polish – American collaboration in the field of research and innovation during the COVID-19

PANEL DYSKUSYJNY

 

Celem sesji będzie ocena wpływu COVID na możliwości współpracy między Polską a USA. W jaki sposób kryzysy wpływają na wymianę wiedzy i doświadczeń? Jak COVID-19 zmieni wzorce współpracy? Czy otworzą się nowe nisze, stworzą się nowe możliwości, czy w dłuższej perspektywie staniemy w obliczu głębokiego kryzysu? Będziemy mieli niepowtarzalną okazję wysłuchania najlepszych ekspertów w dziedzinie współpracy PL-US z wieloletnim doświadczeniem. Poprosimy naszych gości o ocenę obecnej sytuacji, a także o prognozy na przyszłość.

 

Prelekcja w języku --> 🇺🇸 

10:15 - 11:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

W poszukiwaniu środków na R&D

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja wprowadza zmiany i niepewność do naszego codziennego życia. Jak rozwijać innowacyjne technologie w momencie, w którym wiele źródeł wsparcia jest wstrzymanych? Jak utrzymać obecne tempo rozwoju? To trudny czas dla wielu firm, jednak stojące przed nami wyzwania można wykorzystać na naszą korzyść. O tym, gdzie szukać środków na R&D w czasach epidemii, opowiedzą zaproszeni goście.

 

Prelekcja w języku --> 🇵🇱

9:30 - 10:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

International Polish – American collaboration in the field of research and innovation during the COVID-19

DISCUSSION PANEL

 

The aim of the session will be the assessment of the COVID influence on PL-US collaboration possibilities. How is the crisis impacting the exchange of know-how and experience? How will COVID-19 change the collaboration patterns? Will new niches be open, new opportunities created, or in the long-term we face a deep crisis? How should new measures be designed to maximize impact in the new conditions? We will have a unique opportunity to listen to top experts on PL-US collaboration with long-lasting experience. We will ask our guests on the assessment of the current situation as well as direct on some future predictions.

 

Lecture in language --> 🇺🇸 

10:15 - 11:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

In search of funds for R&D

DISCUSSION PANEL

 

The current situation introduces changes and uncertainty to our daily lives. How to develop innovative technologies at a time when many sources of support are stopped? How to maintain the current pace of development? This is a difficult time for many companies, but the challenges we face can be used to our advantage. The invited guests will talk about where to look for funds for R&D in times of epidemics.

 

Lecture in language —>  🇵🇱