Konrad Szustakiewicz

Professor of the Wrocław University of Science and Technology

🇵🇱

Zajmuje się przetwórstwem materiałów polimerowych, kompozytami, nanokompozytami, modyfikacją fizyczną polimerów, głównie z tworzyw termoplastycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują również materiały piezoelektryczne oraz biomateriały. Zastępca Kierownika Katedry Inżynierii i Technologii Polimerów na Politechnice Wrocławskiej, absolwent programu TOP500 Innovators, w ramach którego odbył staż na UC Berkeley (USA), ponadto pracował w Toyota Technological Institute w Nagoya (Japonia). Na co dzień prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotów związanych z przetwórstwem tworzyw.

🇺🇸 

Associated with the processing of polymeric materials, composites, nanocomposites, and physical modification of polymers, mainly thermoplastics. His research interests also include piezoelectric materials and biomaterials. Deputy Head of the Department of Polymer Engineering and Technology at the Wrocław University of Technology, graduate of the TOP500 Innovators program, as part of which he completed an internship at UC Berkeley (USA), and also worked at the Toyota Technological Institute in Nagoya (Japan). On a daily basis, he conducts classes with students in subjects related to plastics processing.

13:00 - 13:45

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Nowe technologie w walce z katastrofą ekologiczną

Katastrofa klimatyczne to jedno z największych zmartwień ludzkości w obecnych czasach. Jak wygląda sytuacja, w której się aktualnie znajdujemy? Co możemy zrobić, aby uniknąć tego scenariusza? Jak nowe technologie mogą pomóc w walce z tym problemem? O nowoczesnych rozwiązaniach, które mają za zadanie pomóc naszej planecie, opowiedzą zaproszeni eksperci.

PANEL DYSKUSYJNY

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

13:00 - 13:45

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

New technologies against ecological disaster

DISCUSSION PANEL

 

The climate disaster is one of humanity's greatest concerns today. What is the situation we are in at the moment? What can we do to avoid this scenario? How can new technologies help to combat this problem? The invited experts will talk about modern solutions that are supposed to help our planet.

 

Lecture in language —> 🇵🇱