Krzysztof Dyczkowski

Dean of the Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University in Poznań

🇵🇱

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako naukowiec pracuje w Zakładzie Sztucznej Inteligencji. Jego główne zainteresowania badawcze to metody inteligencji obliczeniowej i ich zastosowania w podejmowaniu decyzji, wizj komputerowej i modelowanie języka naturalnego. Obecnie pracuje nad inteligentnym systemem decyzyjnym wspomagającym diagnostykę raka jajnika - OvaExpert. Otrzymał nagrody: Fundacji UAM „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”(2019), Microsoft Research Azure Award (2015) i IBM Faculty Award (2010). Członek IEEE Computational Intelligence Society oraz European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT. Współzałożyciel i wieloletni prezes firmy informatycznej produkującej i wdrażającej system klasy ERP. Jest absolwentem programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda (2012). Był współorganizatorem US-Poland Innovation HUB.

🇺🇸 

Dean of Faculty of Mathematics and Computer Science, Adam Mickiewicz University, Poznań. As a researcher he works at the Department of Artificial Intelligence. His main research interests are computational intelligence methods in decision making, computer vision and natural language modeling. Currently he is working on an intelligent decision system supporting the diagnosis of ovarian cancer – OvaExpert. He received AMU Foundation Award "Excellence in Science - Usefulness in Practice"; (2019), Microsoft Research Azure Award (2015) and IBM Faculty Award (2010). Member of IEEE Computational Intelligence Society and European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). He has many years of experience in IT project management. Co-founder and longtime CEO of an IT company producing and implementing an ERP class system. He is a graduate of the Top 500 Innovators program at Stanford University (2012). He was a co-organizer of US-Poland Innovation HUB.

11:00 -12:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Zarządzanie uczelnią - doświadczenia TOPowiczów

PANEL DYSKUSYJNY

 

O swoich doświadczeniach w zarządzaniu uczelnią opowiedzą TOPowicze, którzy w strukturze uczelni wyższej są wysoko. Jak zdobyte podczas programu doświadczenia pomogły im w zarządzaniu Wydziałami, czy też całą Uczelnią? Z jakimi wyzwaniami się mierzyli i nad jakimi zmianami pracują? Co sądzą o szkolnictwie wyższym w Polsce?

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

11:00 - 12:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

University management - Top500 Innovators experience

DISCUSSION PANEL

 

TOP500 Innovators members, who are high in the structure of the university, will tell about their experience in managing the university. How did the experiences gained during the program help them manage the Departments or the entire University? What challenges have they faced and what changes are they working on? What do they think about higher education in Poland?

Lecture in language —> 🇵🇱