Magdalena Jabłońska

CEO at Foundation for Technology Entrepreneurship

🇵🇱

Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, jednego z 19 licencjonowanych oddziałów międzynarodowej organizacji MIT Enterprise Forum. Swoje 16-letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym w obszarze innowacji i B+R, zdobyte m.in. w takich firmach jak Deloitte, czy PwC, od ponad 4 lat wykorzystuje tworząc środowisko do rozwoju młodych firm technologicznych i innowacji w korporacjach. W ramach m.in. akceleratora MIT EF CEE realizuje działania, których celem jest zapewnienie start-upom z Europy Środkowo-Wschodniej efektywnej platformy do walidacji biznesowej innowacji, dostępu do współpracy z korporacjami oraz dobrze połączonego ekosystemu, wzmacniającego pozycję przedsiębiorców napędzanych innowacjami.

🇺🇸 

President of the Technology Entrepreneurship Foundation, one of the 19 licensed branches of the international organization MIT Enterprise Forum. His 16 years of experience in business consulting in the area of innovation and R&D, gained, among others in companies such as Deloitte or PwC, for over 4 years he has been using the environment for the development of young technology companies and innovation in corporations. As part of, among others MIT EF CEE accelerator implements activities aimed at providing start-ups from Central and Eastern Europe with an effective platform for business validation of innovation, access to cooperation with corporations and a well-connected ecosystem, strengthening the position of innovation-driven entrepreneurs.

12:15 - 13:00

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Przywództwo w R&D - nowe wyzwania i możliwości w trudnych czasach

PANEL DYSKUSYJNY

 

Literatura z zakresu przywództwa obejmuje liczne badania, studia i kompendia wiedzy. Jednak tylko niewielka ich część skupiała się w kontekście przywództwa w zespołach badawczo-rozwojowych (B + R) wśród naukowców i inżynierów lub zespołów pracujących nad innowacjami. Autorzy podejmujący temat podkreślają specyfikę przywództwa naukowców i inżynierów zaangażowanych w twórczą pracę nad innowacjami, w firmach czy w jednostkach naukowych. Współczesne projekty badawcze są coraz bardziej skomplikowane. Poszukiwanie innowacji wymaga zaawansowanej współpracy między ekspertami z różnych zespołów, dyscyplin, organizacji czy krajów. To też często praca w zespołach rozproszonych czy wirtualnych. Równolegle umiejętności przywódcze i zarządzania zespołem nie są istotnym elementem kształcenia przyszłych potencjalnych liderów i członków zespołów R&D. Zapytajmy ekspertów, co sądzą o tej szczególnej roli i jak ta rola ma się do funkcjonowania w czasach kryzysu.

 

Prelekcja w języku —>  🇵🇱

12:15 - 13:00

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Leadership in R&D - new challenges and opportunities in difficult times

DISCUSSION PANEL

 

The literature in the leadership field covers numerous number of researches, studies and reassumed compendious. However, only a small part of them focused in the context of leadership in research and development (R&D) teams among scientists and engineers or teams working on innovations. Those authors who rise the subject highlight the specific of the scientists and engineers leadership engaged in creative work on innovation, in companies or research academic teams. Modern research projects are more and more complicated. Searching for innovations demands advanced cooperation among experts from odd teams, disciplines, institutes, countries. It could be also work on very demanding virtual teams. Parallelly leadership as well as team management skills are not regularly presented in the academic education of potential leaders and R&D team members. Let's ask an experts what do they think about this specyfic role a specially in the time of crisis.

 

Lecture in language —> 🇵🇱