Małgorzata Kujawska

Associate Professor at Poznan University of Medical Sciences

🇵🇱

Jest laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec przyszłości. Angażuje się w tworzenie innowacji w obszarze zdrowia w ramach Pirx Club. W badania naukowych koncentruje się na implikacji osi mózgowojelitowej w chorobach neurodegeneracyjnych. Jest stypendystką japońskiego programu stażowego 2020MIF. Ukończyła warsztaty z przedsiębiorczości i design thinking na Uniwersytecie Stanforda w ramach programu Top 500 Innovators. Podczas stażu w NASA Ames Research Center nauczyła się szukać rozwiązań dla „crazy ideas”.

🇺🇸

She is the winner of the Polish Intelligent Development Award 2020 in the category Scientist of the future. She is engaged in creating health innovations within Pirx Club. Her research focuses on the implication of the Brain-Gut Axis in neurodegenerative diseases. She is a recipient of the japan 2020MIF fellowship program. She completed workshops on entrepreneurship and design thinking at Stanford University within the Top 500 Innovators program. During an internship at NASA Ames Research Center, she learned to look for "crazy ideas" solutions.

10:45 - 11:45

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Wyzwania i dobre praktyki projektów naukowych/wdrożeniowych w czasie pandemii

PANEL DYSKUSYJNY

 

Pandemia to czas różnych wyzwań, zagrożeń ale i szans. Pojawiają się nowe możliwości, nowe potrzeby, natomiast piętrzą różne problemy organizacyjne, komunikacyjne, finansowe. O tych kwestiach trzeba rozmawiać, dzielić się wiedzą i wzajemnie inspirować. Takiej wspólnej wymianie doświadczeń poświęcony jest ten panel ekspercki.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

10:45 - 11:45

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Challenges and good practices of scientific/implementation projects during a pandemic

DISCUSSION PANEL

 

A pandemic is a time of various challenges, threats, and opportunities. There are new opportunities and new needs, but they pile up various organizational, communication and financial problems. These issues need to be discussed, knowledge shared and inspired. This expert panel is devoted to such a joint exchange of experiences.

 

Lecture in language —> 🇵🇱