Maria Pawłowska

Director for International Cooperation, Visnea

🇵🇱

Dr Maria Pawłowska posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i interdyscyplinarnymi projektami naukowymi oraz tworzeniu mechanizmów międzynarodowej współpracy naukowej. Specjalistka w zakresie zarządzania danymi naukowymi. Wiele lat współpracowała z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami definiującymi politykę naukową na poziomie narodowym i europejskim (m.in. z Ambasadą Brytyjską, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Instytutem Spraw Publicznych, Science Europe, RESULTS UK, GO FAIR i Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej).

🇺🇸 

Dr Maria Pawłowska has many years of experience in managing international and interdisciplinary research projects and creating mechanisms for international scientific cooperation. A specialist in the field of scientific data management. For many years, she cooperated with national and international institutions defining science policy at the national and European level (including the British Embassy, Science Europe, RESULTS UK, GO FAIR and the Foundation for Polish Science).

10:45 - 11:45

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Wyzwania i dobre praktyki projektów naukowych/wdrożeniowych w czasie pandemii

PANEL DYSKUSYJNY

 

Pandemia to czas różnych wyzwań, zagrożeń ale i szans. Pojawiają się nowe możliwości, nowe potrzeby, natomiast piętrzą różne problemy organizacyjne, komunikacyjne, finansowe. O tych kwestiach trzeba rozmawiać, dzielić się wiedzą i wzajemnie inspirować. Takiej wspólnej wymianie doświadczeń poświęcony jest ten panel ekspercki.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

10:45 - 11:45

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Challenges and good practices of scientific/implementation projects during a pandemic

DISCUSSION PANEL

 

A pandemic is a time of various challenges, threats, and opportunities. There are new opportunities and new needs, but they pile up various organizational, communication and financial problems. These issues need to be discussed, knowledge shared and inspired. This expert panel is devoted to such a joint exchange of experiences.

 

Lecture in language —> 🇵🇱