Mariusz Wszołek

Assistant professor at the Department of Graphics at the University of Social Sciences and Humanities.

🇵🇱

Komunikolog. Adiunkt w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych podejść do projektowania. Redaktor serii wydawniczej Manual i Communication design oraz autor książek i artykułów z zakresu reklamy, pracy projektowej i zrównoważonego projektowania. Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej oraz zastępca Dyrektora Instytutu Projektowania Uniwersytetu SWPS. Ponadto aktywny projektant i konsultant w zakresie strategii, kreacji oraz polityki komunikacyjnej firm i instytucji; zawodowo współpracował m.in . z NEONET, PDG, MNiSW, Uniwersytetem Wrocławskim. W latach 2010–2019 redaktor serii wydawniczej Communication Design. Autor bloga: na-magazynie.pl

🇺🇸 

Assistant professor at the Department of Graphics at the University of Social Sciences and Humanities. Scientifically he deals with the theory and practice of communication design, with particular emphasis on inclusive, participatory and sustainable approaches to design. Editor of the Manual and Communication design publishing series and author of books and articles in the field of advertising, design work and Sustainable design Deputy Dean for student and teaching affairs at the Faculty of Law and Social Communication and Deputy Director of the Design Institute of SWPS University. In addition, an active designer and consultant in the field of strategy, creation and communication policy of companies and institutions; he professionally cooperated with with NEONET, PDG, MNiSW, University of Wrocław. In 2010–2019 editor of the Communication Design series. The author of the blog: na-magazynie.pl

10:00 - 11:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Pivot modelu biznesowego - jak dostosować się do nowych możliwości?

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja zmusza nas wszystkich do poszukiwania nowych możliwości. Firmy stanęły przed nowymi wyzwaniami i szukają sposobów na przetrwanie na rynku, efektywną przebudowę biznesu i zaadaptowanie produktu w czasach kryzysu. Jak radzić sobie w zmiennym środowisku? Swoim doświadczeniem podzielą się zaproszeni eksperci.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

 

10:00 - 11:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Pivot of the business model - how to adapt to new opportunities?

DISCUSSION PANEL

 

The current situation forces us all to look for new opportunities. Companies faced new challenges and are looking for ways to survive on the market, effectively restructure the business and adapt the product in times of crisis. How to cope with a changing environment? We will ask experts during one of the panels at PAMI #conference how to adapt your #businessmodel to the new conditions.

 

Lecture in language —> 🇵🇱