Marta Miączyńska

Director of the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw

🇵🇱

Prof. Marta Miączyńska jest uznanym naukowcem w dziedzinie molekularnej biologii komórki, wykształconym w Polsce, Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemczech. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej oraz Academia Europaea. Od 2018 roku dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, jednej z czołowych instytucji badawczych w Polsce i członka sojuszu EU-LIFE zrzeszającego najlepsze ośrodki europejskie.

🇺🇸 

Prof. Marta Miączyńska is an internationally recognized scientist in the field of molecular cell biology, trained in Poland, the UK, Austria and Germany. Member of Polish Academy of Sciences, European Molecular Biology Organization and Academia Europaea. Since 2018, Director of International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw (IIMCB), one of the top research institutes in Poland and a member of the EU-LIFE alliance of leading European life science centers.

12:15 - 13:00

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Przywództwo w R&D - nowe wyzwania i możliwości w trudnych czasach

PANEL DYSKUSYJNY

 

Literatura z zakresu przywództwa obejmuje liczne badania, studia i kompendia wiedzy. Jednak tylko niewielka ich część skupiała się w kontekście przywództwa w zespołach badawczo-rozwojowych (B + R) wśród naukowców i inżynierów lub zespołów pracujących nad innowacjami. Autorzy podejmujący temat podkreślają specyfikę przywództwa naukowców i inżynierów zaangażowanych w twórczą pracę nad innowacjami, w firmach czy w jednostkach naukowych. Współczesne projekty badawcze są coraz bardziej skomplikowane. Poszukiwanie innowacji wymaga zaawansowanej współpracy między ekspertami z różnych zespołów, dyscyplin, organizacji czy krajów. To też często praca w zespołach rozproszonych czy wirtualnych. Równolegle umiejętności przywódcze i zarządzania zespołem nie są istotnym elementem kształcenia przyszłych potencjalnych liderów i członków zespołów R&D. Zapytajmy ekspertów, co sądzą o tej szczególnej roli i jak ta rola ma się do funkcjonowania w czasach kryzysu.

 

Prelekcja w języku —>  🇵🇱

12:15 - 13:00

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Leadership in R&D - new challenges and opportunities in difficult times

DISCUSSION PANEL

 

The literature in the leadership field covers numerous number of researches, studies and reassumed compendious. However, only a small part of them focused in the context of leadership in research and development (R&D) teams among scientists and engineers or teams working on innovations. Those authors who rise the subject highlight the specific of the scientists and engineers leadership engaged in creative work on innovation, in companies or research academic teams. Modern research projects are more and more complicated. Searching for innovations demands advanced cooperation among experts from odd teams, disciplines, institutes, countries. It could be also work on very demanding virtual teams. Parallelly leadership as well as team management skills are not regularly presented in the academic education of potential leaders and R&D team members. Let's ask an experts what do they think about this specyfic role a specially in the time of crisis.

 

Lecture in language —> 🇵🇱