Monika Rom

Vice-Dean for Student Affairs, University of Bielsko-Biała

🇵🇱

Nauczyciel akademicki w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska w kadencji 2016-2020, senator Akademii w kadencji 2016-2020. Uczestniczyła we wdrażaniu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w dostosowywaniu uczelni do działania w nowych realiach prawnych i finansowych, a następnie w dostosowywaniu do działania w obliczu pandemii. Obecnie członek senackiej komisji kształcenia oraz uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia.

🇺🇸 

Academic teacher at the University of Technology and Humanities in Bielsko-Biała, vice-dean for student affairs at the Faculty of Materials, Civil and Environmental Engineering in the 2016-2020 term, Academy senator in the 2016-2020 term. She participated in the implementation of the new Act on Higher Education and Science, in adapting universities to operate in new legal and financial realities, and then in adapting to operating in the face of a pandemic. Currently a member of the Senate education committee and the university committee for the quality of education.

11:00 -12:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Zarządzanie uczelnią - doświadczenia TOPowiczów

PANEL DYSKUSYJNY

 

O swoich doświadczeniach w zarządzaniu uczelnią opowiedzą TOPowicze, którzy w strukturze uczelni wyższej są wysoko. Jak zdobyte podczas programu doświadczenia pomogły im w zarządzaniu Wydziałami, czy też całą Uczelnią? Z jakimi wyzwaniami się mierzyli i nad jakimi zmianami pracują? Co sądzą o szkolnictwie wyższym w Polsce?

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

11:00 - 12:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

University management - Top500 Innovators experience

DISCUSSION PANEL

 

TOP500 Innovators members, who are high in the structure of the university, will tell about their experience in managing the university. How did the experiences gained during the program help them manage the Departments or the entire University? What challenges have they faced and what changes are they working on? What do they think about higher education in Poland?

Lecture in language —> 🇵🇱