Radosław Czahajda

Evidence Based Trainer, Founder of Trainers' Forum

🇵🇱

Trener, naukowiec, aktywista. Zawodowo zajmuje się przybliżaniem wyników badań naukowych praktykom w obszarach kompetencji miękkich, zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Występował między innymi na TEDx, Loyalty Summit, I Love Marketing, HR Trends i Forum Ekonomicznym. Prowadzi badania naukowe na Akademii Leona Koźmińskiego w obszarze efektywności szkoleń online.

🇺🇸 

Trainer, scientist, activist. Professionally, he presents the results of scientific research to practitioners in the areas of soft skills, human resources management and marketing. He has performed at TEDx, Loyalty Summit, I Love Marketing, HR Trends and Economical Forum, among others. He conducts research at the Kozminski University in the field of online training effectiveness.

10:15 - 11:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Jak przeprowadzić burzę mózgów online

WARSZTAT

 

Nowa sytuacja spowodowała konieczność przeniesienia wszystkich aktywności do świata wirtualnego. Jak jednak zrealizować kreatywne aktywności grupowe, pracując zdalnie? Każdy lider projektu doskonale wie, jak trudne jest to zadanie. Dlatego o tym, jak przeprowadzić burzę mózgów i inne kreatywne działania w grupie w formie online, opowie Wam zaproszony przez nas ekspert podczas warsztatów. Jeżeli prowadzicie projekty to wiecie, że nie może Was zabraknąć podczas tej sesji.

 

Prelekcja w języku --> 🇵🇱

 

10:15 - 11:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

How to brainstorm online

WORKSHOP

 

The new situation made it necessary to transfer all activities to the virtual world. However, how to implement creative group activities, working remotely? Every project leader knows perfectly well how difficult this task is. Therefore, an expert invited by us will tell you during the workshop how to brainstorm and perform other creative activities in a group online. If you run projects, you know that you cannot miss this session.

 

Lecture in language —> 🇵🇱