Radosław Nielek

Współzałożyciel & dyrektor ds. rozwoju w Vooom

🇵🇱

Doktor nauk technicznych, wykładowca akademicki, konsultant i przedsiębiorca. Autor ponad 80 prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach i materiałach pokonferencyjnych. Współzałożyciel start-upów, adiunkt w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, dyrektor R&D w Vooom Sp. z o.o., startupie technologicznym będącym liderem polskiej rewolucji w obszarze mobility-as-a-service. Kierownik projektów badawczych finansowanych ze środków NCBR i Horyzontu 2020. Członek komitetu sterującego Sieci NET4AGE-FRIENDLY. Specjalizuje się w projektowaniu i badaniu algorytmów i systemów informatycznych, które wspierają realizację celów społecznych. Prowadzi badania nad rozwiązaniami informatycznymi wspierającymi dobrostan osób starszych.

🇺🇸 

Doctor of technical sciences, academic lecturer, consultant and entrepreneur. Co-founder of start-ups, assistant professor at the Polish-Japanese Academy of Information Technology, R&D director at Vooom Sp. z o.o., a technology startup that is the leader of the Polish revolution in the mobility-as-a-service area. Manager of research projects financed by the NCBR and Horizon 2020. Member of the steering committee of the NET4AGE-FRIENDLY Network. He specializes in designing and studying algorithms and information systems that support the achievement of social goals. He conducts research on IT solutions supporting the well-being of the elderly.

11:00 - 12:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Starzenie się społeczenstwa a nowe technologie

PANEL DYSKUSYJNY

 

Jednym z problemów, przed którymi stoi dzisiejszy świat, jest starzenie się społeczeństwa. Nowe technologie mogą pozytywnie wpłynąć na zmienę wizerunku starości w społeczeństwie, natomiast potrzeba jest odpowiedzialnego projektowania rozwiązań technologicznych, które powinny wspierać, a w mniejszym stopniu zastępować i wyręczać starzejące się społeczeństwo w codziennych czynnościach. Jak poważny jest to problem i jakie ma konsekwencje? Jak nowe technologie próbują pomóc w tej sytuacji? O tym porozmawiamy z zaproszonymi gośćmi.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

11:00 - 12:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Aging of the society and new technologies

DISCUSSION PANEL

 

One of the problems facing the world today is an aging population. New technologies can have a positive impact on changing the image of old age in society, while the need for responsible design of technological solutions that should support, and to a lesser extent replace and replace, the aging society in everyday activities. How serious is this problem and what are the consequences? How are new technologies trying to help in this situation? We will talk about it with the invited guests.

 

Lecture in language —> 🇵🇱