Radosław Rybkowski

Associate Professor at Jagiellonian University

🇵🇱

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. W latach 2016-2019 – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie nagrodzony grantami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012).

🇺🇸 

Habilitated doctor of social sciences in the discipline of political science. In his interests he focuses on analyzing the connections and mutual influences between politics and culture; particularly interested in the analysis of North American and European policy towards higher education. In 2016-2019 - a member of the Polish Accreditation Committee in the team of social and legal sciences. Multiple scholarship holder of various Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund programs; two-time scholarship holder of the Polish-U.S. Fulbright Commission (New York University, 2004 and 2009); Visiting Professor at the University of Rochester (2005 and 2008); twice awarded grants from the Ministry of Foreign Affairs and International Trade of Canada (2010 and 2012).

10:45 - 11:45

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Wyzwania i dobre praktyki projektów naukowych/wdrożeniowych w czasie pandemii

PANEL DYSKUSYJNY

 

Pandemia to czas różnych wyzwań, zagrożeń ale i szans. Pojawiają się nowe możliwości, nowe potrzeby, natomiast piętrzą różne problemy organizacyjne, komunikacyjne, finansowe. O tych kwestiach trzeba rozmawiać, dzielić się wiedzą i wzajemnie inspirować. Takiej wspólnej wymianie doświadczeń poświęcony jest ten panel ekspercki.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

10:45 - 11:45

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Challenges and good practices of scientific/implementation projects during a pandemic

DISCUSSION PANEL

 

A pandemic is a time of various challenges, threats, and opportunities. There are new opportunities and new needs, but they pile up various organizational, communication and financial problems. These issues need to be discussed, knowledge shared and inspired. This expert panel is devoted to such a joint exchange of experiences.

 

Lecture in language —> 🇵🇱