Urszula Kłosińska

Gerontopsychologist at SWPS University

🇵🇱

Psycholożka zajmująca się kliniczną pracą z osobami najstarszymi. W swojej pracy naukowej skupia się przede wszystkim na narracjach osób mających demencję, o których pisze pracę doktorską. Pracowała na oddziałach geriatrycznych, ginekologicznych, w domach seniora, klubach seniora i poradniach psychologicznych. Inicjatorka wielu programów promujących pomyślne starzenie się i współpracę międzypokoleniową. Propagatorka wykorzystywania gier wideo w rehabilitacji poznawczej seniorów z zaburzeniami poznawczymi.

🇺🇸 

A psychologist dealing with clinical work with the oldest people. In his research work, he focuses primarily on the narratives of people with dementia, about which he is writing his doctoral dissertation. She worked in geriatric and gynecological departments, in retirement homes, senior clubs and psychological clinics. Initiator of many programs promoting successful aging and intergenerational cooperation. A promoter of the use of video games in cognitive rehabilitation of seniors with cognitive disorders.

11:00 - 12:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Starzenie się społeczenstwa a nowe technologie

PANEL DYSKUSYJNY

 

Jednym z problemów, przed którymi stoi dzisiejszy świat, jest starzenie się społeczeństwa. Nowe technologie mogą pozytywnie wpłynąć na zmienę wizerunku starości w społeczeństwie, natomiast potrzeba jest odpowiedzialnego projektowania rozwiązań technologicznych, które powinny wspierać, a w mniejszym stopniu zastępować i wyręczać starzejące się społeczeństwo w codziennych czynnościach. Jak poważny jest to problem i jakie ma konsekwencje? Jak nowe technologie próbują pomóc w tej sytuacji? O tym porozmawiamy z zaproszonymi gośćmi.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

11:00 - 12:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Aging of the society and new technologies

DISCUSSION PANEL

 

One of the problems facing the world today is an aging population. New technologies can have a positive impact on changing the image of old age in society, while the need for responsible design of technological solutions that should support, and to a lesser extent replace and replace, the aging society in everyday activities. How serious is this problem and what are the consequences? How are new technologies trying to help in this situation? We will talk about it with the invited guests.

 

Lecture in language —> 🇵🇱