Wiktor Pastucha

CEO Wills Integrated

🇵🇱

CEO agencji marketingowej Wills Integrated, współzałożyciel think-tanku Thinkdom, start-upu technologicznego Valo Industries oraz członek Rady Nadzorczej Internet Union S.A. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi, dla których pełni rolę doradcy w kwestiach marki, marketingu i komunikacji. Doradzał w projektach mar-tech, fin-tech, industry 4.0, automatyzacja i robotyzacja. Zebranymi doświadczeniami z udanych i nieudanych przedsięwzięć dzieli się od kilku lat jako mentor w ramach programu MITEF CEE i wykładowca na Uniwersytecie SWPS.

🇺🇸 

CEO of the Wills Integrated marketing agency, co-founder of Thinkdom think-tank, Valo Industries technology start-up and member of the Supervisory Board of Internet Union S.A. He works with investment funds, for which he acts as an advisor on branding, marketing and communication. He has advised on mar-tech, fin-tech, industry 4.0, automation and robotization projects. He has been sharing his experience from successful and unsuccessful projects for several years as a mentor within the MITEF CEE program and a lecturer at the SWPS University.

14:30 - 15:00

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Budowanie Marki w R&D: dlaczego warto i jak to zrobić?

WARSZTAT

 

Obecna sytuacja wpływa na nas na wielu poziomach. Dotychczasowo sprawdzające się sposoby budowania relacji i sieci kontaktów takie jak wydarzenia branżowe i konferencje przestały być dostępne w formie jaką znamy. W końcu, po z goła 10 latach zapowiedzi „rok online” nadszedł. Cios otrzymała też światowa gospodarka, co może mieć wpływ na finansowanie projektów R&D. Z jednej strony oczy biznesu skierowane zostały w stronę szeroko rozumianych innowacji, a z drugiej środki finansowe mogą nie płynąć już tak szerokim strumieniem jak dotychczas. Dlaczego w tym kontekście ważne jest budowanie marki własnej? Do czego przysłużyć może się efektywna komunikacja prac R&D? O tym porozmawiamy podczas prelekcji. Po prelekcji sesja Q&A.

 

Prelekcja w języku --> 🇵🇱

14:30 - 15:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Brand Building in R&D: why and how to do it?

WORKSHOP

 

The current situation affects us on many levels. The methods of building relationships and networks of contacts that have proved effective so far, such as industry events and conferences, are no longer available in the form we know. Finally, after just 10 years of announcing the “online year”, it has come. The global economy also suffered a blow, which may affect the financing of R&D projects. On the one hand, the eyes of business are focused on broadly understood innovations, and on the other hand, financial resources may not flow in such a wide stream as before. Why is building your own brand important in this context? What can effective communication of R&D work do? We will talk about it during the lecture. Q&A session after the lecture.

 

Lecture in language —> 🇵🇱