Wojciech Wodo

CEO at 360 Degrees Ltd., Assistant Professor at Wroclaw University of Science & Technology

🇵🇱

Adiunkt w Politechnice Wrocławskiej – Katedrze Podstaw Informatyki oraz profesor dydaktyczny w Studium Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2019 r. Wojciech Wodo uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie informatyka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie. W kręgu jego zainteresowań naukowych leżą zagadnienia bezpieczeństwa komputerowego, biometrii, tożsamości elektronicznej oraz cyberbezpieczeństwa bankowości cyfrowej. Prowadzi on własną firmę konsultingową 360 Degrees, która pomaga przedsiębiorcom sektora MŚP w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty B+R. Wojciech Wodo jest również absolwentem programu MNiSW Top 500 Innovators (2012 r.) w Szkole Biznesu Haas na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie odbywał również staż jako wizytujący naukowiec.

🇺🇸 

Wojciech Wodo is an assistant professor at the Wrocław University of Science and Technology and associate professor at the Entrepreneurship Study of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences. In 2019 Wojciech Wodo received a PhD degree in the discipline of computer science at the Polish Academy of Sciences in Warsaw. His scientific interests include issues of computer security, biometrics, electronic identity and cyber security of digital banking. He runs his own consulting company 360 Degrees, which helps entrepreneurs in the SME sector to obtain external funds for R&D projects. Wojciech Wodo is also a graduate of the Ministry of Science and Higher Education "Top 500 Innovators" program (2012) at the Haas School of Business at University of California Berkeley, where he also completed an internship as a visiting scholar in 2015.

10:45 - 11:45

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

Wyzwania i dobre praktyki projektów naukowych/wdrożeniowych w czasie pandemii

PANEL DYSKUSYJNY

 

Pandemia to czas różnych wyzwań, zagrożeń ale i szans. Pojawiają się nowe możliwości, nowe potrzeby, natomiast piętrzą różne problemy organizacyjne, komunikacyjne, finansowe. O tych kwestiach trzeba rozmawiać, dzielić się wiedzą i wzajemnie inspirować. Takiej wspólnej wymianie doświadczeń poświęcony jest ten panel ekspercki.

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

10:45 - 11:45

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

Challenges and good practices of scientific/implementation projects during a pandemic

DISCUSSION PANEL

 

A pandemic is a time of various challenges, threats, and opportunities. There are new opportunities and new needs, but they pile up various organizational, communication and financial problems. These issues need to be discussed, knowledge shared and inspired. This expert panel is devoted to such a joint exchange of experiences.

 

Lecture in language —> 🇵🇱